Temakveld jaktledelse og ettersøk

Som deltager på jaktlag er det nyttig å vite hva du kan forvente av jakt­leder. Med jakt­le­delse og ettersøk som tema ble det full sal på Dokka denne uken. 

Foto: Anita Lund
Tekst: May-Sylvi Skinnerlien

Jaktledelse er obli­ga­to­risk og forskrifts­festet på alle elg- og hjorte­jaktlag, samt under lisens­jakt på bjørn.  
 
Arrangør Nordre Land kommune ved land­bruks­råd­giver Anita Lund. Hun var veldig godt fornøyd med oppmøte og enga­sje­mentet i salen. 

På en slik kveld får jakt­le­dere innspill i forhold til sin rolle og ansvars­om­råder. Alle jegere har nytte av kunn­skap om etter­søks­ar­beid! I tillegg ble dette en sosial kveld for jakt inter­es­serte i Nordre Land og nabo­kom­muner, sier Anita Lund.  

I forbin­delse med skade­sky­ting og ettersøk kan jakt­le­deren bli stilt ovenfor en del utford­ringer. Målet med tema­kvelden var å infor­mere om de juri­diske og prak­tiske sidene i forbin­delse med ettersøk på hjortevilt.

Kveldens fore­drags­holder var Dagh Bakka, senior­pro­sjekt­leder vilt og utmark ved Skogkurs, som har stor erfa­ring og kunn­skap om jakt. 

Noe av det man skal tenke på når man jakter sammen som et jaktlag, er at jakten skal foregå på en sikker og grei måte og at man skal ha det hyggelig. Og om uhellet er ute og man skade­skyter skal man gjøre alt man kan og even­tuelt be om hjelp for å få avlivet det skadde dyret. Det skylder vi viltet, under­streker Dagh Bakka. 

Er du inter­es­sert i å arran­gere slike tema­kvelder, ta kontakt med oss. 

Hør mer om jakt, vilt og utmark i Skogkurs podden: 

Ressurser i nett­bu­tikken: