Skogkurspodden

– podkast om skogbruket i Norge

Podkasten med navnet Skogkurspodden er et kombi­nert infor­ma­sjons- og disku­sjons­me­dium der gjester i studio tar opp ulike temaer knyttet til norsk skogbruk. 

Den første episoden ble lansert i august 2018 og og nye episoder kommer vanligvis siste fredag i måneden.

Podkasten er tilgjen­gelig for avspil­ling direkte fra denne nett­siden og også nedlastbar via Spotify og iTunes samt til apper som Podkaster (iPhone) og Podcast GoBeyondPod (Android).

Har du en idé om tema for en ny podkast-episode? Ta kontakt:


40 – Hvordan sikre drift og fungerende vedlikehold på skogsvei?

For å sikre en funk­sjo­nell vei over tid må din skog­svei vedli­ke­holdes! Organiseringen av veilaget er nøkkelen for å sikre at de ulike vedli­ke­holds­til­ta­kene blir utført plan­messig og til en fornuftig og forventet pris.


39 – Fagsamling vei 2023

Noen teller ned til jakta, andre til fagsam­ling vei og noen kanskje til begge deler. Tre glade Skogkurskarer håper på å seg deg på fagsam­ling vei i oktober. Hør og se hvorfor du bør komme til Bergen 18.- 19. oktober.


38 – Tips til hvordan håndtere kjøttet i jakta

Øyvind Juliussen som jobber med jakt og vilt på Skogkurs, har tatt turen til et av landets største vilt­mottak som ligger i Bergeberget i Innlandet. De har tatt en prat om hvordan vi best kan ta vare på det gode viltkjøttet.


37 – Skogsbilveien i møte med skogsmaskinen : Skogsvei spesial – episode 7

I denne episoden er entre­prenør Ole Bertil Reistad gjest, og sammen med veig­utta på Skogkurs snakker vi om utford­ringer og løsninger rundt skogs­bil­veier og skogsmaskinene.


36 – Skogsvei spesial – episode 6 – tømmertransport på «ville veier»

Vinteren er en fin tid for hogst. Det meste av hogsten medfører uttrans­port på skog­svei­nettet. Effektive og trygge veier på vinteren krever forbe­re­delser, innsats under­veis og litt etter­ar­beid for sikre at veien kommer raskt igjennom vårløs­ninga. Brøyting, skra­ping, strøing er temaer for denne episoden, og vi snakker om hvordan vinter­trans­porten ofte oppleves for en tømmerbilsjåfør.


35 – Ved og strøm

Hvor mange kWt får man ut av en vedsekk, hvordan fyre på mest effektiv måte og hva kjenne­tegner god vedkva­litet? Dette og mange andre spørsmål får du svar på i denne podkasten. Deltagere er Simen Gjølsjø – senior­råd­giver ved NIBIO, Øyvind Stranna Larsen – fagan­svarlig i Norsk Ved – Forum for vedpro­du­senter, – fra Skogkurs deltar Bjørn Helge Bjørnstad og Nina Ree-Lindstad


34 – Vindfallhogst

Som vi alle vet, fikk vi for ett par uker siden de største vind­fel­lin­gene i skogen på mange år. En stor­stilt oppryd­ding er satt i gang, og både profe­sjo­nelle skog­sar­bei­dere med motorsag og maskiner er i sving, men også vanlige skog­eiere som har funnet igjen motor­saga og hjelmen inne på låven.


33 – Skogsvei spesial episode 4Bruer på landbruksveier

Tilsyn, inspek­sjon, vedli­ke­hold og ansvar er noen av temaene som Martin og Steinar tar for seg i samtale med bru-konsu­lent og inge­niør Svend Lunden fra Akontroll AS


32 – Skogsvei spesial – Sprengfjellveger

I denne episoden har vi tre faste veig­utta på Skogkurs med oss Paul Anders Lia, en meget ruti­nert skog­svei-entre­prenør fra Skollenborg. Han har i løpet av årene blitt en spesia­list på det vi i dag kaller «spreng­fjell­tek­nikken.


31 – VeiplanleggerenSkogsvei spesial

I denne episoden får vi innblikk i en veiplan­leg­gers liv og du får vite noen grunner for hvorfor en veiplan­legger bør benyttes.


30 – Skogsvei spesial

I denne episoden blir vi litt kjent med veig­utta på Skogkurs, som noe mer ufor­melt snakker om skog­s­veier og planer for veien videre om skog­svei-episoder og webinarer.


29 – Skogkurs i Etiopia

I årets første episode fra Skogkurspodden snakker vi om et prosjekt i Etiopia, hvor Skogkurs er en av part­nerne. Dette er en nedkortet episode som kun omhandler selve prosjektet. 

Vil du høre mer om landet og de ansattes egne opple­velser anbe­faler vi å høre hele episoden under.


28 – Planter jeg riktig?

Vi fikk en henven­delse av en av våre lyttere, Elin Hodtvedt, som lurte på om vi kunne ta opp temaet valg av planter for å få en vellykket foryn­gelse. Vi invi­terte Elin til å bli med i podcasten så hun kunne stille sine spørsmål direkte til ekspertene.


27 – Ny skogeier, hva gjør du nå?

Hva du bør gjøre når du tar over en eiendom, og hvilke ressurs­per­soner og orga­ni­sa­sjoner kan bistå deg? I denne episoden er gjes­tene skog­bruks­sjef i Gjøvik – Arnt Oluf Eide, skog­bruks­leder i Glommen Mjøsen – Emil Kulusveen og Skogkurs’ egen Martin Bråthen.


26 – Voksne på vei mot fagbrev

Denne sommeren har 47 voksne maskin­fø­rere og andre deltatt på et gratis nett­kurs betalt av Kompetanse Norge. Målet har vært å ta fagbrev.


25 – Hvorfor er det så viktig å formidle skog til barn og unge?

Denne gang snakker vi om hvordan man kan bruke skogen som lærings­arena. Nye lære­planer gir nye mulig­heter, og som lærer kan du få tips til hva slags mate­riell som finnes og hvordan du går frem om du vil prøve deg på uteskole, eller vil la elevene oppleve en skole­skogdag i regi av Skogselskapet.


24 – Høstjakta

I denne episoden snakker Dagh Bakka og Øyvind Juliussen om sin store liden­skap for jakt, og hvordan de forbe­reder seg til jakta. De er innom mange spen­nende temaer i løpet av denne halv­timen, og kanskje plukker du opp et nyttig råd eller to du kan ta med deg på veien ut i skogen.


23 – Kvinner i skogbruket

Vi snakker om kvinne­an­delen i skog­bruket og hvordan vi kan rekrut­tere flere kvinner til skogbruket?


22 – Tynning

Når bør tynning gjen­nom­føres, hvilke risi­koer det er ved tynning og til slutt er vi kort innom hprGallring og hvordan det kan brukes av entre­pre­nøren for å øke kvali­teten på tynningen.


21 – Skogfrøverket

Foredlet plante­ma­te­riale; – hva er det og hvilke fordeler og ulemper gir det? Vi snakker også om kong­le­san­king og hvordan du som skog­eier skal gå fram for å sende inn kongler fra egen skog.


20 – Påvirker en varm vinter trærne våre?

I vinter har det vært unor­malt varmt, og det har blitt obser­vert gåsunger alle­rede i februar.
Vi dro til Ås og fikk med oss Line Nybakken og Inger Sundheim Fløistad for å fortelle litt om hvordan den varme vinteren påvirker trærne våre.


19 – Ungdomsredaksjonen i Norsk Skogbruk

Gjestebesøk i måne­dens Skogkurspod. Skogbruksutdanning og rekrut­te­ring til skogbruket.


18 – Utenlandske treslag i Norge

Hvorfor bruker vi uten­landske treslag i Norge; – er ikke de sted­egne trærne gode nok? I denne podkasten får du høre hvorfor treslag som sitka­gran, lutz­gran og vrifuru har blitt popu­lære treslag, særlig langs kysten.


17 – Gjødsling; – det mest lønnsomme tiltaket i skogen

Velger vi de rette bestanda, er gjøds­ling noe av det mest lønn­somme vi kan inves­tere i. Visste du forresten at skogg­jøds­ling er et klimatiltak?


16 – Viltkjøtt

Viltkjøtt er en god råvare som det gjelder å ta godt vare på. Når viltet er skutt; – hvordan tar vi vare på kvali­teten til kjøttet?


15 – Grøfting


14 – Landsskogtakseringen – systematisk taksering av skog

For 100 år siden ble Norge det første landet i verden til å syste­ma­tisk taksere skog. Vi tok turen til Norsk insti­tutt for bioøko­nomi (NIBIO) for å snakke med Aksel Granhus og Gro Hylen om hvordan det hele startet, hvordan takse­ringen forgår i dag og hva alle dataene som samles inn blir brukt til.


13 – Skogsmaskinen – skogbrukets Formel 1

Førerhytta i ei skog­sma­skin kan sammen­lignes med cock­piten i et fly eller fører­plassen i en Formel1-bil. Bjørn Lauritzen og Ole Bertil Reistad snakker om de høytek­no­lo­giske skog­sma­ski­nene og hva som skal til for å kunne utnytte teknologien.


12 – Bonusepisode – Organisering av veilag

I denne podkasten snakkes det litt om hva det inne­bærer å eie en vei i sammen og om hvilke orga­ni­sa­sjons­former som kan være aktuelle.


11 – Livsløpstrær

Månedens tema er livs­løps­trær. Et svært sentralt miljø­hensyn i det moderne skogbruket.


10 – MiS og NiN

Dagens tema er miljø­re­gist­re­ring i skog (MiS) og kart­leg­gings­sys­temet Natur i Norge (NiN) som er sentrale i skog­bruket. Men hva er egentlig MiS og NiN, og hvordan fungerer disse sammen?
For å få svar på dette og mere til, tok Anna Lena Albertsen og Martin Moi Stener turen inn til Naturhistorisk museum i Oslo, for å møte to eksperter på området. Nemlig Jan-Erik Nilsen fra Landbruksdirektoratet og Rune Halvorsen fra Universitetet i Oslo.


09 – Motorsaga

I denne episoden av Skogkurspodden snakker Even Hoffart, Geir Myklestad og Martin Moi Stener om motor­sagas sikker­hets­an­ord­ninger, personlig verne­ut­styr, krav til kompe­tanse, rens og vedli­ke­hold, sikker trefell­ling og kvis­ting med mer.


08 – Kantsoner


07 – Sporskader

Utfordingene med spor­skader i skog­bruket, om fore­byg­gende tiltak og hva man skal gjøre når skaden først har oppstått.


06 – Juletre

Temaet denne gang er jule­trær. I panelet sitter John-Anders Strande, Bjørn Helge Bjørnstad og Martin Moi Stener. Det snakkes om valg av treslag, produk­sjon og salg, eksport og import, jule­trær i plast versus ekte vare samt mye mere.


05 – Skogfond

I denne episoden av Skogkurspodden er temaet skog­fond. Mikael Fønhus, Bjørn Helge Bjørnstad og Martin Moi Stener forklarer hva skog­fond er, hvilke mulig­heter som finnes samt gir deg gode tips og råd til hvordan du kan få glede av din skog­fonds­konto. God lytting.


Bonusepisode – Velg skog

I denne ekstra­epi­soden av skog­kurs­podden har vi fått besøk av Jørn Lileng. Vi snakker om prosjektet Velgskog og om rekrut­te­ring av nødvendig og riktig arbeids­kraft til skogbruket.


03 – Foryngelse av barskog

I episode 3 er temaet foryn­gelse av barskog. I studio har Mathis Lunde, Geir Myklestad og Martin Moi Stener samlet seg rundt mikrofonen.


02 – Bygging og vedlikehold av skogsbilveier

Martin Bråthen, Steinar Lyshaug og Eva Skagestad tar opp temaer knyttet til bygging og vedli­ke­hold av skogsbilveier.


01 – Skogsertifisering i Norge

Podcasten gir et tilbake­blikk på skog­ser­ti­fi­se­rin­gens historie i Norge, og hvordan vi har kommet fram dagens serti­fi­se­rings­sys­temer. I denne episoden deltar Trygve Øvergård, Martin Moi Stener og Eva Skagestad.