Skogkurspodden

– podkast om skogbruket i Norge

Podkasten med navnet Skogkurspodden er et kombi­nert infor­ma­sjons- og disku­sjons­me­dium der gjester i studio tar opp ulike temaer knyttet til norsk skogbruk. 

Den første episoden ble lansert i august 2018 og og nye episoder kommer vanligvis siste fredag i måneden.

Podkasten er tilgjen­gelig for avspil­ling direkte fra denne nett­siden og også nedlastbar via Spotify og iTunes samt til apper som Podkaster (iPhone) og Podcast GoBeyondPod (Android).

Har du en idé om tema for en ny podkast-episode? Ta kontakt:

51 – Hvordan forberede seg til jakta?

Snart er jakta her, er du forbe­redt? Det er nå du legger grunn­laget for at opple­velsen til høsten blir best mulig.

I episoden hører du Frida Skovdahl Hovland, Dagh Bakka, Øystein Syversen og Øyvind Juliussen som alle jobber med jakt, vilt og utmark på Skogkurs. De snakker sammen om hvordan du best mulig forbe­reder det tekniske, hund og deg selv til jakta.


50 – Hensynssoner

I denne episoden av Skogkurs-podden snakker vi om kommu­ni­ka­sjon i hensyns­soner under hogst. Du hører Nina Lilleeng, Miljø og kvali­tets­sjef i Nortømmer, samt Brede Lauten og Bernt Bjørnstad som begge er prosjekt­le­dere fra Skogkurs.


49 – Planlegging av planting

Vi feirer den inter­na­sjo­nale skog­dagen med å snakke om “våronna” i skogen, nemlig skog­plan­tingen. Hør på episoden og få med deg en fagprat om plan­leg­ging av skog­plan­ting, treslags­valg og PEFC.
Du hører Bernt Bjørnstad og May-Sylvi Skinnerlien fra Skogkurs som tar en prat ute på plante­feltet i vårsola.


48 – Veivedlikehold i praksis

Et jevnt og godt vedli­ke­hold gir den billigste og beste løsningen for å holde en vei i orden over tid.

I Norge har vi over 100 000 km med privat veier. De fleste av disse er grus­veier som må vedli­ke­holdes.
Hør podcasten som vil gi tips til vedli­ke­hold. Du hører erfa­ringer fra Håvard Dufseth fra Løiten Almenning og Per Egil Evenrud fra Evenrud Transport, sammen med Martin Bråthen og Even Hoffart fra Skogkurs.


47 – Merking av tømmer

I denne episoden snakker vi om hvorfor det er viktig å merke riktig, vi er innom ulike redskaper for merking og hva dette betyr for hele verdi­kjeden.

Du hører Brede Lauten, senior prosjekt­leder hos Skogkurs som jobber med maskin­skog­bruket og Jon Arne Borg Engø, prosjekt­leder Skogkurs innen drifts­tek­nikk og infrastruktur.


46 – Det skjer på fysiske kurs


Her blir du bedre kjent med tre av våre over 30 instruk­tører, Audun Eik Lund, Ole Bendik Bendigsen og Henrik Kjeldsen sammen med dagens program­leder May-Sylvi Skinnerlien. Du får høre både rørende og morsomme histo­rier fra hver­dagen som instruktør.


45 – Hvordan forsvarer vi omdømmet til skogbruket?

Hør hvordan Steinar demper sner­ting­dølen i seg så selveste sjefen på Skogforsk, Charlotte Bengtsson, skal skjønne hva han sier. Torfinn er også med på denne spon­tane praten om hvordan vi i skog­bruket møter kritikk av skogbruket.


44 – Hvorfor må jeg ta PEFC kurset?

Alle som plan­legger eller gjen­nom­fører skog­bruks­tiltak må ha oppda­tert kompe­tanse i hva som er stan­darden for et bære­kraftig norsk skog­bruk. I denne podkasten oppsum­merer vi det viktigste av hva den nye PEFC Skogstandarden inne­holder.
Du hører Knut Nesland, skog­sjef i AT Skog, Knut Haugsrud, skog­eier i Sør-Aurdal, Anna Lena Albertsen og Bjørnar Sørbøen fra Skogkurs.


43 – Veiplanleggerstudiet med Fagskolen

På nyåret (2024) starter veiplan­leg­ger­stu­diet. Bli bedre kjent med studiet i denne podcasten sammen med Steinar Lyshaug, Else-Renate Zmuda og Even Hoffart.


42 – Jakt på villsvin

Villsvin har fått mye medie­opp­merk­somhet i det siste. Det er en poli­tisk målset­ting om å ha minst mulig vill­svin på et minst mulig område i Norge. I podkasten tar Bjørn Toverud, Pål Sindre Svae, Dagh Bakka og Øyvind Juliussen oss gjennom dagens tema: jakt på villsvin.


41 – Hvordan sikre drift og fungerende vedlikehold på skogsvei?

For å sikre en funk­sjo­nell vei over tid må din skog­svei vedli­ke­holdes! Organiseringen av veilaget er nøkkelen for å sikre at de ulike vedli­ke­holds­til­ta­kene blir utført plan­messig og til en fornuftig og forventet pris.


40 – Fagsamling vei 2023

Noen teller ned til jakta, andre til fagsam­ling vei og noen kanskje til begge deler. Tre glade Skogkurskarer håper på å seg deg på fagsam­ling vei i oktober. Hør og se hvorfor du bør komme til Bergen 18.- 19. oktober.


39 – Tips til hvordan håndtere kjøttet i jakta

Øyvind Juliussen som jobber med jakt og vilt på Skogkurs, har tatt turen til et av landets største vilt­mottak som ligger i Bergeberget i Innlandet. De har tatt en prat om hvordan vi best kan ta vare på det gode viltkjøttet.


38 – Skogsbilveien i møte med skogsmaskinen : Skogsvei spesial – episode 7

I denne episoden er entre­prenør Ole Bertil Reistad gjest, og sammen med veig­utta på Skogkurs snakker vi om utford­ringer og løsninger rundt skogs­bil­veier og skogsmaskinene.


37 – Skogsvei spesial – episode 6 – tømmertransport på «ville veier»

Vinteren er en fin tid for hogst. Det meste av hogsten medfører uttrans­port på skog­svei­nettet. Effektive og trygge veier på vinteren krever forbe­re­delser, innsats under­veis og litt etter­ar­beid for sikre at veien kommer raskt igjennom vårløs­ninga. Brøyting, skra­ping, strøing er temaer for denne episoden, og vi snakker om hvordan vinter­trans­porten ofte oppleves for en tømmerbilsjåfør.


36 – Ved – alternativ til strøm

Hvor mange kWt får man ut av en vedsekk, hvordan fyre på mest effektiv måte og hva kjenne­tegner god vedkva­litet? Dette og mange andre spørsmål får du svar på i denne podkasten. Deltagere er Simen Gjølsjø – senior­råd­giver ved NIBIO, Øyvind Stranna Larsen – fagan­svarlig i Norsk Ved – Forum for vedpro­du­senter, – fra Skogkurs deltar Bjørn Helge Bjørnstad og Nina Ree-Lindstad


35 – Skogsvei spesial episode 5 – Fagsamling vei 2021

På årets fagsam­ling er bære­evne et hovedtema.


34 – Vindfallhogst

Som vi alle vet, fikk vi for ett par uker siden de største vind­fel­lin­gene i skogen på mange år. En stor­stilt oppryd­ding er satt i gang, og både profe­sjo­nelle skog­sar­bei­dere med motorsag og maskiner er i sving, men også vanlige skog­eiere som har funnet igjen motor­saga og hjelmen inne på låven.


33 – Skogsvei spesial episode 4Bruer på landbruksveier

Tilsyn, inspek­sjon, vedli­ke­hold og ansvar er noen av temaene som Martin og Steinar tar for seg i samtale med bru-konsu­lent og inge­niør Svend Lunden fra Akontroll AS


32 – Skogsvei spesial – Sprengfjellveger

I denne episoden har vi tre faste veig­utta på Skogkurs med oss Paul Anders Lia, en meget ruti­nert skog­svei-entre­prenør fra Skollenborg. Han har i løpet av årene blitt en spesia­list på det vi i dag kaller «spreng­fjell­tek­nikken.


31 – VeiplanleggerenSkogsvei spesial

I denne episoden får vi innblikk i en veiplan­leg­gers liv og du får vite noen grunner for hvorfor en veiplan­legger bør benyttes.


30 – Skogsvei spesial

I denne episoden blir vi litt kjent med veig­utta på Skogkurs, som noe mer ufor­melt snakker om skog­s­veier og planer for veien videre om skog­svei-episoder og webinarer.


29 – Skogkurs i Etiopia

I årets første episode fra Skogkurspodden snakker vi om et prosjekt i Etiopia, hvor Skogkurs er en av part­nerne. Dette er en nedkortet episode som kun omhandler selve prosjektet. 

Vil du høre mer om landet og de ansattes egne opple­velser anbe­faler vi å høre hele episoden under.


28 – Planter jeg riktig?

Vi fikk en henven­delse av en av våre lyttere, Elin Hodtvedt, som lurte på om vi kunne ta opp temaet valg av planter for å få en vellykket foryn­gelse. Vi invi­terte Elin til å bli med i podcasten så hun kunne stille sine spørsmål direkte til ekspertene.


27 – Ny skogeier, hva gjør du nå?

Hva du bør gjøre når du tar over en eiendom, og hvilke ressurs­per­soner og orga­ni­sa­sjoner kan bistå deg? I denne episoden er gjes­tene skog­bruks­sjef i Gjøvik – Arnt Oluf Eide, skog­bruks­leder i Glommen Mjøsen – Emil Kulusveen og Skogkurs’ egen Martin Bråthen.


26 – Voksne på vei mot fagbrev

Denne sommeren har 47 voksne maskin­fø­rere og andre deltatt på et gratis nett­kurs betalt av Kompetanse Norge. Målet har vært å ta fagbrev.


25 – Hvorfor er det så viktig å formidle skog til barn og unge?

Denne gang snakker vi om hvordan man kan bruke skogen som lærings­arena. Nye lære­planer gir nye mulig­heter, og som lærer kan du få tips til hva slags mate­riell som finnes og hvordan du går frem om du vil prøve deg på uteskole, eller vil la elevene oppleve en skole­skogdag i regi av Skogselskapet.


24 – Høstjakta

I denne episoden snakker Dagh Bakka og Øyvind Juliussen om sin store liden­skap for jakt, og hvordan de forbe­reder seg til jakta. De er innom mange spen­nende temaer i løpet av denne halv­timen, og kanskje plukker du opp et nyttig råd eller to du kan ta med deg på veien ut i skogen.


23 – Kvinner i skogbruket

Vi snakker om kvinne­an­delen i skog­bruket og hvordan vi kan rekrut­tere flere kvinner til skogbruket?


22 – Tynning

Når bør tynning gjen­nom­føres, hvilke risi­koer det er ved tynning og til slutt er vi kort innom hprGallring og hvordan det kan brukes av entre­pre­nøren for å øke kvali­teten på tynningen.


21 – Skogfrøverket

Foredlet plante­ma­te­riale; – hva er det og hvilke fordeler og ulemper gir det? Vi snakker også om kong­le­san­king og hvordan du som skog­eier skal gå fram for å sende inn kongler fra egen skog.


20 – Påvirker en varm vinter trærne våre?

I vinter har det vært unor­malt varmt, og det har blitt obser­vert gåsunger alle­rede i februar.
Vi dro til Ås og fikk med oss Line Nybakken og Inger Sundheim Fløistad for å fortelle litt om hvordan den varme vinteren påvirker trærne våre.


19 – Ungdomsredaksjonen i Norsk Skogbruk

Gjestebesøk i måne­dens Skogkurspod. Skogbruksutdanning og rekrut­te­ring til skogbruket.


18 – Utenlandske treslag i Norge

Hvorfor bruker vi uten­landske treslag i Norge; – er ikke de sted­egne trærne gode nok? I denne podkasten får du høre hvorfor treslag som sitka­gran, lutz­gran og vrifuru har blitt popu­lære treslag, særlig langs kysten.


17 – Gjødsling; – det mest lønnsomme tiltaket i skogen

Velger vi de rette bestanda, er gjøds­ling noe av det mest lønn­somme vi kan inves­tere i. Visste du forresten at skogg­jøds­ling er et klimatiltak?


16 – Viltkjøtt

Viltkjøtt er en god råvare som det gjelder å ta godt vare på. Når viltet er skutt; – hvordan tar vi vare på kvali­teten til kjøttet?


15 – Grøfting


14 – Landsskogtakseringen – systematisk taksering av skog

For 100 år siden ble Norge det første landet i verden til å syste­ma­tisk taksere skog. Vi tok turen til Norsk insti­tutt for bioøko­nomi (NIBIO) for å snakke med Aksel Granhus og Gro Hylen om hvordan det hele startet, hvordan takse­ringen forgår i dag og hva alle dataene som samles inn blir brukt til.


13 – Skogsmaskinen – skogbrukets Formel 1

Førerhytta i ei skog­sma­skin kan sammen­lignes med cock­piten i et fly eller fører­plassen i en Formel1-bil. Bjørn Lauritzen og Ole Bertil Reistad snakker om de høytek­no­lo­giske skog­sma­ski­nene og hva som skal til for å kunne utnytte teknologien.


12 – Organisering av veilag

I denne podkasten snakkes det litt om hva det inne­bærer å eie en vei i sammen og om hvilke orga­ni­sa­sjons­former som kan være aktuelle.


11 – Livsløpstrær

Månedens tema er livs­løps­trær. Et svært sentralt miljø­hensyn i det moderne skogbruket.


10 – MiS og NiN

Dagens tema er miljø­re­gist­re­ring i skog (MiS) og kart­leg­gings­sys­temet Natur i Norge (NiN) som er sentrale i skog­bruket. Men hva er egentlig MiS og NiN, og hvordan fungerer disse sammen?
For å få svar på dette og mere til, tok Anna Lena Albertsen og Martin Moi Stener turen inn til Naturhistorisk museum i Oslo, for å møte to eksperter på området. Nemlig Jan-Erik Nilsen fra Landbruksdirektoratet og Rune Halvorsen fra Universitetet i Oslo.


09 – Motorsaga

I denne episoden av Skogkurspodden snakker Even Hoffart, Geir Myklestad og Martin Moi Stener om motor­sagas sikker­hets­an­ord­ninger, personlig verne­ut­styr, krav til kompe­tanse, rens og vedli­ke­hold, sikker trefell­ling og kvis­ting med mer.


08 – Kantsoner


07 – Sporskader

Utfordingene med spor­skader i skog­bruket, om fore­byg­gende tiltak og hva man skal gjøre når skaden først har oppstått.


06 – Juletre

Temaet denne gang er jule­trær. I panelet sitter John-Anders Strande, Bjørn Helge Bjørnstad og Martin Moi Stener. Det snakkes om valg av treslag, produk­sjon og salg, eksport og import, jule­trær i plast versus ekte vare samt mye mere.


05 – Skogfond

I denne episoden av Skogkurspodden er temaet skog­fond. Mikael Fønhus, Bjørn Helge Bjørnstad og Martin Moi Stener forklarer hva skog­fond er, hvilke mulig­heter som finnes samt gir deg gode tips og råd til hvordan du kan få glede av din skog­fonds­konto. God lytting.


04 - Velg skog

I denne ekstra­epi­soden av skog­kurs­podden har vi fått besøk av Jørn Lileng. Vi snakker om prosjektet Velgskog og om rekrut­te­ring av nødvendig og riktig arbeids­kraft til skogbruket.


03 – Foryngelse av barskog

I episode 3 er temaet foryn­gelse av barskog. I studio har Mathis Lunde, Geir Myklestad og Martin Moi Stener samlet seg rundt mikrofonen.


02 – Bygging og vedlikehold av skogsbilveier

Martin Bråthen, Steinar Lyshaug og Eva Skagestad tar opp temaer knyttet til bygging og vedli­ke­hold av skogsbilveier.


01 – Skogsertifisering i Norge

Podcasten gir et tilbake­blikk på skog­ser­ti­fi­se­rin­gens historie i Norge, og hvordan vi har kommet fram dagens serti­fi­se­rings­sys­temer. I denne episoden deltar Trygve Øvergård, Martin Moi Stener og Eva Skagestad.