Skogbrukets viktigste sommerjobb?

Sommerjobb i skogen med ryddesag
Sommerjobb i skogen med ryddesag

I sommer har 137 ungdommer, flere steder i landet, gjort ungskogpleie gjennom prosjektet JOB:U i regi av Skogselskapet. For at dette skal være en trygg sommerjobb, har 9 instruktører fra Skogkurs stått for en trygg og sikker opplæring i bruk av ryddesag.

Tekst og foto: May-Sylvi Skinnerlien/Skogkurs

Ved Skreia treffer vi Bjørnar Sørbøen, Audun Lund Eik og Tom Rune Engen. De er alle tre instruk­tører hos Skogkurs. Opplæringen av denne gjengen på 17 stk. skjer ut fra Lena-Valle videre­gå­ende skole hvor ungdom­mene får både teore­tisk og prak­tisk oppføl­ging. To dager sammen, før de sprer seg utover fylket i lokaler arbeids­gjenger, for å drive ungskog­pleie. En sårt trengt oppgave som skog­bruket skriker etter.

Ungdommer som har sommer­jobb i skogen. Her med instruk­tø­rene Audun, Bjørnar og Tom Rune fra Skogkurs.

Veteran på opplæring

Tom Rune Engen har lang fartstid som instruktør i Skogkurs. Fra 1982–2015 var han involvert, og det meste av tiden som hoved­in­struktør hvor han lærte opp de andre kolle­gaene sine. Både Bjørnar og Audun har vært hans elever tidli­gere, noe man kan merke på de hygge­lige, avslap­pende, men litt ertende kommen­ta­rene som kommer begge veier.
Selv om Tom Rune er erfaren, er det lenge siden han har lært opp ungdommer som har vært lite i skog­bruket.

- Jeg er jo vant til å kurse drevne folk, så dette er en over­gang, men jeg er så impo­nert over hvor fort ungdom­mene tar det og hvor moti­verte de er, sier Engen.
Man kan tydelig merke at dette gjør inntrykk, for han er nesten rørt når han under­streker det flere ganger.

- De gjør et klokt valg med en slik sommer­jobb, dette er slike jeg ville ansatt i skog­bruket, slike som har prak­tisk erfa­ring og teori, mener Engen.

Bilde: Simen Pålsrud og Margrethe Bull.

Sommerjobb som er nyttig for fremtiden

Blant ungdom­mene er Margrethe Bull, 16 år fra Søndre Land og Simen Pålsrud, 15 år fra Tretten.
Begge er godt fornøyd med å ha fått sommer­jobb gjennom JOB:U, der de tar seg en velfor­tjent pause i varmen, fullt oppkledd i klær de får med seg til odel og eie.

- Jeg var usikker på om jeg skulle ha sommer­jobb, siden jeg bor på andre siden av den raste brua, men så dukket denne jobben opp, da var jeg ikke i tvil. Jeg tror det kan bli lettere å få jobb i skog­bruket etter dette, enten som ansatt eller starte opp selv, sier Simen.

Margrethe har gjort noe ungskog­pleie hjemme i Søndre Land og syns det er både gøy og inter­es­sant å kunne gjøre det til en sommer­jobb i en gjeng som dette.

Blitt landsdekkende

Prosjektet som startet opp for å rekrut­tere ungdommer inn i skog­bruket, ble lands­dek­kende i år og skal rulles ut i Norge. Det er prosjekt­leder Lars Erik Rønningen, fra Skogselskapet i Hedmark, godt fornøyd med. All ære til Skogselskapet, med nettopp Lars Erik i spissen, som har stått på for å få dette prosjektet opp å gå, og nå brer dette sakte med sikkert utover hele landet. I år er det over 25 kommuner med på ordningen, til neste år satser vi på å øke antall kommuner og regioner, ifølge prosjekt­le­deren.

Les mer på nrk.no: Sommerjobb-prosjekt fra Innlandet blir brukt som satsing av hele skog­næ­ringen – NRK Innlandet – Lokale nyheter, TV og radio

Hva er JOB:U

JOB:U (jobb for ungdom) er et Velg Skog samar­beids­pro­sjekt hvor Skogselskapet er prosjekt­leder. Skognæringen, flere fylkes­kom­muner, Opplæringskontoret for anleggs- og berg­fa­gene (MEF/OKAB) Skogbrukets Verdiskapingsfond, Velg Skog og Skogkurs er med på prosjektet.

Denne sommer­jobben dekker flere behov skog­bruket har, Les mer om JOB:U i denne artik­kelen fra Skogselskapet.

Dette må du ha på deg av personlig verneutstyr når du bruker ryddesag:

  • godkjent hjelm med påmon­tert godkjent hørs­elvern og visir/vernebriller
  • fottøy med godt gripemønster
  • signal­farget jakke
  • enkelt­manns­pakke og/eller første­hjelps­skrin tilgjen­gelig på arbeidsstedet
  • alt skal være CE-merket

Trenger du opplæring:

- Skogkurs har flere ressurser om ungskog­pleie, oppdater deg her.

- Trenger du kursing i ungskog­pleie, ta kontakt med din nærmeste Skogkurs instruktør.

- Flere kurs hos Skogkurs finner du her.

Bjørnar Sørbøen, Skogkurs instruktør lærer opp ungdom som har sommerjobb i skogen.