Lokale kurs med instruktør

– landsdekkende tilbud med kurs for skogeiere, skogsarbeidere og skogsmaskinførere. Kursene er også aktuelle for andre grupper som benytter skogbruksredskaper, enten i sitt arbeid eller på fritiden.

Viktige fordeler:

 • Veiledning på en prak­tisk måte (også teorien)
 • Få delta­kere: vanligvis 5–8
 • Høy kvalitet på kurs og dyktige, auto­ri­serte instruktører
 • Kursbok og kurs­bevis til deltakerne
 • Korte målret­tede kurs
 • Lokal tilpas­ning og skred­der­sying etter delta­kernes behov
 • Opplæring nært bosted eller på arbeidsplassen

Instruktørene

 • «Headhuntet» blant de beste
 • Lang erfa­ring og faglige ressurspersoner
 • Instruktørutdanning og auto­ri­se­ring for hvert kurstema
 • Lokal forank­ring. Bosatt over hele landet

Hva oppnår du?

 • Kunnskap til å forvalte skog­ei­en­dommen på en bære­kraftig måte
 • Kunnskap om, og bruk av, skog­bruks­ma­skiner og redskaper
 • Dokumentert sikker­hets­opp­læ­ring for bruk av arbeidsutstyr
 • Forskningsbasert kunn­skap om skog­skjøtsel og skogbruksøkonomi
 • Kunnskap om utfø­relse av skog­skjøtsel, og oppføl­ging av tiltak ved bort­set­ting av gjøremål

Kurspriser 2022 – Landbruket

Prisene gjelder kurs innen land­bruket. Dette inklu­derer eier av land­bruks­ei­endom med familie samt ansatte, elever, studenter og lærlinger tilknyttet land­bruks­næ­ringen. Kursbok og kurs­bevis er inklu­dert i prisen.

Tips!
Betal kurs­prisen med eien­dom­mens skog­fonds­midler, også for fami­lie­med­lem­mene. Skattefordelen redu­serer din kurs­pris vesentlig! 

VarighetHverdagHelg*
4 timer 990,-1 250,-
7.5 timer1 570,-1 780,-
10 timer1 830,-2 200,-
15 timer2 250,-2 680,-
22.5 timer3 460,-4 150,-
52.5 timer6 500,-Ikke helg
Ekstra kursdag (7,5 t) -
ut over ordinær kurstid
950,-1 260,-
Leie av instruktør til skog­dager – ikke kurs (7,5 t)6 100,-7 700,-
* Det regnes som helge­pris når 50% eller mer av kurs­ti­mene gjen­nom­føres fredag etter kl 18 00 eller lørdag.

Kompetansebevis i plast­kort­ut­gave kan utstedes ved fore­spørsel. Pris kr 80 
Utsendelse av bort­kommet kurs­bevis: kr 400 

Godtgjørelse for leie av traktor under kurs. 400,- kr/bruksdag 

Spesialpris for kurs på skoler (ungdoms­skole eller videre­gå­ende skole)
Ordinære kurs bestilt av skolene gjen­nom­føres med kurs­pris land­bruk. Ved gjen­nom­fø­ring av 5 eller 7 dagers kurs gis 50 % av rabatt ordinær av deltakerpris

Kurspriser 2022 – Andre bransjer

Prisene gjelder for delta­kere ansatt i virk­som­heter som utfører oppdrag utenfor land­bruket (E‑verk, vegvesen, park­vesen, jern­bane m.fl.) samt fritids­bru­kere og skoleelever/lærlinger* utenfor land­bruket. Kursbok og kurs­bevis er inklu­dert i prisene.

* Skoleelever og lærlinger gis 30% rabatt på oppgitte priser!

VarighetHverdagHelgepris **
4 timer1 730,-2 135,-
7.5 timer2 590,-3 070,-
10 timer3 100,-3 820,-
15 timer3 950,-4 750,-
22.5 timer6 200,-7 400,-
Leie av instruktør (i 7,5 t)
- et alter­nativ ved fagdager mv.,
men ikke for kurs.
11 000,-13 500,-
** Det regnes som helge­pris når 50% eller mer av kurs­ti­mene gjen­nom­føres fredag etter kl 18 00 eller lørdag.

Kompetansebevis i plast­kort­ut­gave kan utstedes ved fore­spørsel. Pris kr 80,-
Utsendelse av bort­kommet kurs­bevis: kr 400,-