Lokale kurs med instruktør

– landsdekkende tilbud med kurs for skogeiere, skogsarbeidere og skogsmaskinførere. Kursene er også aktuelle for andre grupper som benytter skogbruksredskaper, enten i sitt arbeid eller på fritiden.

Viktige fordeler:

 • Veiledning på en prak­tisk måte (også teorien)
 • Få delta­kere: vanligvis 5–8
 • Høy kvalitet på kurs og dyktige, auto­ri­serte instruktører
 • Kursbok og kurs­bevis til deltakerne
 • Korte målret­tede kurs
 • Lokal tilpas­ning og skred­der­sying etter delta­kernes behov
 • Opplæring nært bosted eller på arbeidsplassen

Instruktørene

 • «Headhuntet» blant de beste
 • Lang erfa­ring og faglige ressurspersoner
 • Instruktørutdanning og auto­ri­se­ring for hvert kurstema
 • Lokal forank­ring. Bosatt over store deler av landet

Hva oppnår du?

 • Kunnskap til å forvalte skog­ei­en­dommen på en bære­kraftig måte
 • Kunnskap om, og bruk av, skog­bruks­ma­skiner og redskaper
 • Dokumentert sikker­hets­opp­læ­ring for bruk av arbeidsutstyr
 • Forskningsbasert kunn­skap om skog­skjøtsel og skogbruksøkonomi
 • Kunnskap om utfø­relse av skog­skjøtsel, og oppføl­ging av tiltak ved bort­set­ting av gjøremål

Prisliste 2024

Kurstype A
Stell og vedli­ke­hold av motorsag
Hogst med motorsag
Bruk og vedli­ke­hold av motorsag – (doku­men­tert sikker­hets­opp­læ­ring)
Ungskogpleie
Foryngelse
Skogsdrift land­bruks­traktor
Vindfallhogst
Skogsdrift bane

Kurstype B
Skogbruksplan
Skogfond
Risikovurdering ved hogst langs kraft­linjer
Innføringskurs skog­bruk
PEFC
Lukket hogst
Tynning

Kurspriser 2024 landbruk 

Prisene gjelder kurs innen land­bruket. For andre bran­sjer se egen infor­ma­sjon lenger ned. Landbrukspris gjelder eier av land­bruks­ei­endom med familie samt ansatte, elever, studenter og lærlinger tilknyttet land­bruks­næ­ringen. Kursmateriell og kurs­bevis er inklu­dert i prisen. 

Tips!  
Betal kurs­prisen med eien­dom­mens skog­fonds­midler, også for fami­lie­med­lem­mene. Skattefordelen redu­serer din kurs­pris vesentlig! 

Varighet timerHverdag
kurstyp
e
A *
Hverdag
kurs­type

B *
Helg **
kurs­type

A *
Helg **
kurs­type

B *
41240147015501890
7,51960212022402400
7,5 over 2 kvelder2110227023902550
102260272025102980
152840297033403470
22,54350453052005380
52,57420
* Oversikt over ulike kurs­typer – se lenger opp på siden
**Det regnes som helge­pris når 50% eller mer av kurs­ti­mene gjen­nom­føres fredag etter kl. 18 00 eller lørdag.

Ekstra kursdag (7,5 t) – ut over ordinær kurstid pr. deltager:
Ukedag kr 1060,- Helg kr. 1450,- 

Leie av instruktør til skog­dager – ikke kurs (i 7,5 t):
Ukedag kr 6 900,- Helg kr. 8 800,- 

Kurs «Gullgruve på rot» – ukedag kr. 9000 / helge­kurs kr. 13 275 

Spesialpris for kurs på skoler (ungdoms­skole eller videre­gå­ende skole): 
Ordinære kurs bestilt av skolene gjen­nom­føres med kurs­pris land­bruk.
Ved gjen­nom­fø­ring av 5 eller 7 dagers kurs gis 30 % rabatt på ordinær delta­ker­pris 

Kompetansebevis i plast­kort­ut­gave kan utstedes ved fore­spørsel. Pris kr 120 
Utsendelse av bort­kommet kurs­bevis: kr 550 (maksimum 10 år siden utstedelse) 

 

Kurspriser 2024 – andre bransjer

Prisene gjelder for delta­kere ansatt i virk­som­heter som utfører oppdrag utenfor land­bruket (E‑verk, vegvesen, park­vesen, jern­bane m.fl.) samt fritids­bru­kere og skoleelever/lærlinger* utenfor land­bruket. Kursmateriell og kurs­bevis er inklu­dert i prisene. 

*Skoleelever og lærlinger gis 30% rabatt på oppgitte priser! 

Varighet timer Hverdag
kurs­type
*
Hverdag
kurs­type
B *
Helg **
kurs­type
*
Helg **
kurs­type
B *
2100 2270 2520 2680 
7,5 3150 3340 3700 3910 
7,5 over 2 kvelder 3400 3670 3650 4130 
10 3730 3910 4560 4880 
15 4800 4970 5700 5900 
* Oversikt over ulike kurs­typer – se lenger opp på siden
**Det regnes som helge­pris når 50% eller mer av kurs­ti­mene gjen­nom­føres fredag etter kl. 18 00 eller lørdag.

Leie av instruktør (i 7,5 t) – et alter­nativ ved fagdager mv. men ikke for kurs:
Ukedag 11 700,- Helgedag 15 500,- 

Kompetansebevis i plast­kort­ut­gave kan utstedes ved fore­spørsel. Pris kr 120,- 
Utsendelse av bort­kommet kurs­bevis: kr 550 (maksimum 10 år siden utstedelse)