Ny temabok i ungskogpleie

Ny temabok i ungskogpleie i barskog
Ny temabok i ungskogpleie i barskog

Oppdater deg på ungskogpleie, vi har flere ressurser. Stell av ungskogen er noe av det viktigste en skogeier kan gjøre. Den nye temaboka er i tråd med ny skogstandard.

Tekst og foto: May-Sylvi Skinnerlien/Skogkurs

Denne temaboken handler om stell av ungskogen som er noe av det aller viktigste en skog­eier kan gjøre. Leseren skal gjennom denne boka bli kjent med utford­ringer for ungskogen på forskjellig type mark og tiltak for å sikre at fram­tids­skogen likevel vokser opp under opti­male forhold til beste for skog­eier og samfunnet. Korrekte tiltak til riktig tid i ungskog­pleien er de viktigste tilta­kene for å sikre et godt økono­misk resultat i skog­bruket etter at en god foryn­gelse er sikret.

Du får innsikt i økono­miske virke­midler som ytes til gjøre­målet, samt kunn­skap om lønn­som­heten av å utføre ungskog­pleie. Boka viser deg redska­pene som brukes og hvordan ungskog­pleie utføres i praksis.

Kunnskapen er basert på skog- og miljø­forsk­nin­gens resul­tater, og med innspill fra Skogkurs sine dyktige instruk­tører. Skogkurs har også gitt ut fagheftet «Bestandspleie i barskog» som gir en grun­di­gere gjen­nom­gang av både ungskog­pleie og tynning. Temaboka benyttes på våre ungskog­pleie­kurs. Den er også godt egnet for elever i videre­gå­ende skole, studenter og de som på egen hånd vil lære mer om ungskogpleie.

Kjøp temaboken om ungskog­pleie i barskog i vår nett­bu­tikk.

Pris: 295 kr

Tre tips fra våre instruktører: 

  • Få i deg nok vann og mat.
  • Pass på ergo­no­mien, hvordan du setter føttene og bruker kroppen, for å slippe skader og ha god beve­ge­lighet over flere dager.
  • Tenk sikkerhet, både i utstyr og hva du gjør.

Hvorfor ungskogpleie?

Riktig utført ungskog­pleie bidrar til både å forme en økono­misk verdi­full fram­tids­skog og ivaretar viktige miljø­hensyn. I tillegg skal det gjøre skogen sunn og frisk, og i stand til å binde og lagre mest mulig CO2. God ungskog­pleie sikrer at frem­tids­trærne utvikler seg opti­malt også til dette formålet.

Ungskogpleie kan gjøres hele året der det ikke er snø.