Nettkurs om PEFC Skogstandard har passert 2000 påmeldte

Norsk PEFC Skogstandard, foto: Carsten Pedersen
Norsk PEFC Skogstandard, foto: Carsten Pedersen

Over 2000 har til nå registrert seg for å ta nettkurset om PEFC Skogstandarder.

Tekst: Ragnhild Kjeldsen, Foto: Carsten Pedersen

Mange av de som har gjen­nom­ført har lagt igjen en kommentar om sin opple­velse av kurset. En kurs­del­taker har denne tilbakemeldingen:

Dette var et over­ras­kende bra kurs. Jeg kan ikke skjønne annet enn at her er det vist mye peda­go­gisk kløkt. Disse oppsum­me­rende spørs­må­lene etter hver lille «fagbolk» var fine å ha med for å bli bevisst hva jeg leste. Tror det er fint å «tvinge» oss til grundig gjen­nom­le­sing. I vårt skog­ei­erlag vil vi i tillegg legge til rette for en kveld der vi disku­terer innholdet og vi kommer til å gjen­nom­føre en skog­kveld ute i en større nøkkel­biotop. Jeg tror det nå begynner å bli større moti­va­sjon for en bedre dialog med allmen­heten og en bredere forstå­else for vårt ansvar for et biolo­gisk mang­fold. Dette kurset har helt klart bidratt til dette. Takk til produsentene!

En annen deltaker skriver: 

Synes det var bra og inter­es­sant. Synes og ein klarer å vinkle det på ein god måte slik at det ikkje berre vært peike­finger og forbud, men får fram forde­lane med tiltaka.

Kurset er omfat­tende og skal nå en vid målgruppe. Derfor er det hyggelig at vi får så gode tilbake­mel­dinger. Evalueringen tyder på at varia­sjonen i kurset med tekst, bilder, oppgaver og film gir kurs­del­ta­kerne moti­va­sjon til å sette seg inn i krav­punk­tene. Jeg føler vi har lyktes med å få frem hvorfor denne kunn­skapen er viktig, sier Anna Lena Albertsen (bildet) som var prosjekt­leder for utvik­lingen av kurset.

Andre tilbakemeldinger:

Dette kurset vil jeg si er en innertier!

Faktisk det beste nett­ba­serte kurset jeg har gjen­nom­gått noen sinne 🙂
(Og jeg har mange)

Noe av det beste jeg har vært borti av under­vis­ning og kurs 🙂

Anbefales

10/10