Skogkurs årsmøte 2022

Møtet fant sted 31. mai og var en kombinasjon av deltakere til stede i Skogkurs sine lokaler på Mjøsbrygga og via Teams. 

Styreleder Olav Bjella ledet møtet og presen­terte også styrets oppsum­me­ring av 2022. Konstituert admi­ni­stre­rende direktør Steinar Lyshaug i samar­beid med faggruppe­le­derne fortalte nærmere om akti­vi­teten i de ulike faggrup­pene. Skogkurs sitt årsmøte består av 36 orga­ni­sa­sjoner som har stem­me­rett – 21 av disse var representert. 

Økonomi og admi­ni­stra­sjons­sjef Torunn Riise la frem regn­skapet for 2022. 

Valgkomiteens leder, Heidi Hemstad presen­terte innstil­lingen for årsmøtet. Av styre­med­lemmer på valg ble fire gjen­valgt. Siv Høye stilte ikke til gjen­valg og Bjørn Lauritzen fra MEF ble valgt inn som nytt styremedlem. 

Kjersti Kinderås ble gjen­valgt som medlem av valg­ko­mi­teen (valgt på fritt grunnlag jf § 8 i vedtektene).

Styret

Olav Bjella (bildet) fort­setter som styreleder. 

  • Tone Margrete Reierselmoen – nest­leder (Norskog)
  • Bjørn Lauritzen (Maskinentrepenørenes forening MEF)
  • Trygve Enger – styre­medlem (Skogselskapet)
  • Monica Grindberg – styre­medlem (Statskog)
  • Bjørn Håvard Evjen – styre­medlem (oppnevnt av LMD)
  • Mikael Fønhus – styre­medlem (repre­sen­tant for ansatte)

Vedtektsendring – nytt navn og adresse

Styret foreslo en formell endring av navnet fra Skogbrukets Kursinstitutt til Skogkurs. Dette navnet er godt innar­beidet over tid, og styret mente det vil være naturlig nå å gjøre den formelle endringen også. Dette for å gjøre posi­sjo­ne­ringen tyde­li­gere og markeds­fø­ringen og kommu­ni­ka­sjonen enklere. Denne endringen samt endring av adresse ble enstemmig vedtatt.

Presentasjon under årsmøtet. Foto.

Orienteringer

Konstituert direktør Steinar Lyshaug (bildet) orien­terte om flytte­pro­sessen som er gjen­nom­ført. Det er spesielt gledelig å se at de nye loka­lene har blitt en møte­plass for bran­sjen. I tillegg oppleves det som enklere enn tidli­gere å rekrut­tere nye medar­bei­dere. Det ble også refe­rert fra stra­tegi­pro­sessen som bedriften har gjen­nom­ført siste året.

Publisert
Kategorisert som Nyheter