Navneendring – vårt navn er nå SKOGKURS

SKOGKURS har en stund vært i brukt på logo og i daglig omtale av virksomheten. Årsmøtet vedtok nylig at dette er det nye, offisielle navnet. 

I sin innstil­ling til årsmøtet skrev styret: 

Styret fore­slår en formell endring av navnet fra Skogbrukets Kursinstitutt til Skogkurs. Dette navnet er godt innar­beidet over tid, og det vil være naturlig nå å gjøre den formelle endringen også. Dette vil gjøre posi­sjo­ne­ringen tyde­li­gere og markeds­fø­ringen og kommu­ni­ka­sjonen enklere.

Et enstemmig årsmøte stilte seg bak vedtaket om formell navneendring. 

Skogkurs har den senere tid vært gjennom en endrings­pro­sess. Dette sammen med flyt­ting fra Honne på Biri til Mjøsbrygga i Brumunddal har lagt et godt grunnlag for styrke satsingen på kompe­tanse­he­ving for aktø­rene i skog­bruks­næ­ringen, og til formid­ling av kunn­skap om skog og natur til skole­verk og allmennhet.

Med den formelle endringen av navnet markerer vi at SKOGKURS skal utgjøre en forskjell for våre medlemmer og samarbeidspartnere!

skogkurs logo

Publisert
Kategorisert som Nyheter