Nyansatte i Skogkurs

Skogkurs har gjort en rekke ansettelser. Vi ønsker velkommen en helt ny medarbeider, og det er medarbeidere som får nye, utvidede oppgaver. 

Vi styrker kapa­si­teten på prosjekter innen fagom­rådet drifts­tek­nikk og infra­struktur med en ny prosjekt­leder.

I stra­te­gien for Skogkurs står det at skog­kurs­ins­tuk­tø­rene skal bli tettere knyttet til prosjekt­ut­vik­ling og være viktige i lokalt nett­verks­ar­beid. Instruktørene skal bidra til å synlig­gjøre Skogkurs sine produkter og fagom­råder i hele landet. Som en del av denne sats­ningen får tre av instruk­tø­rene stil­ling som region­ko­or­di­na­torer. Disse skal bidra til økt samhand­ling med regio­nens offent­lige og private aktører. I tillegg startes det opp et prosjekt med kvali­tets­ut­vik­ling av instuktørene. 

Jon Arne Borg Engø 

– starter opp 7. august som prosjekt­leder og skal arbeide med drifts­tek­nikk og infra­struktur. Jon Arne har bachelor i skog­bruk fra Evenstad og kommer fra stil­lingen som drifts­sjef i SB Skog. 

Jon Arne Borg Engø

Bjørnar Sørbøen

– er skog­kurs­in­struktør og begynner 1. august i 20 % stil­ling som prosjekt­leder med ansvar for kvali­tets­ut­vik­ling skog­kurs­ins­tuk­tører. Han skal også arbeide 20 % som region­ko­or­di­nator i Valdres/Hadeland.

Morten Lien

– er skog­kurs­in­struktør og starter 1. august i en 20 % stil­ling som region­ko­or­di­nator for Sør-Trøndelag. 

Ole-Bendik Bendigtsen

– er skog­kurs­in­struktør og starter 1. august i en 20 % stil­ling som region­ko­or­di­nator for Nordland, Troms og Finnmark.