Legg planer for skogsveien din nå

??????????????????????????????????????????????????????????????????

Våren nærmer seg og planer for skogsveien bør gjøres nå. Som leder for et veilag er tiden inne for å kalle inn til årsmøte.

Etter veilova skal et veilag møtes årlig, eller når det er behov for det. Skogkurs anbe­faler årlige møter for å sikre konti­nuitet i drift og vedli­ke­hold. Om du som medeier i en vei ikke får innkal­ling til årsmøte snart, bør du purre leder. 

For å holde skog­s­veien vedlike bør minst et vedli­ke­holds­tiltak gjøres årlig. Slodding/skraping og kratt­knu­sing er de tilta­kene som gjøres hyppigst. Disse to tilta­kene kan som eksempel gjøres annet­hvert år. Ved å ha en slik stra­tegi må du som veieier/veilag ta stil­ling til hva som må gjøres, og sette opp et budsjett. Veilaget bør abso­lutt lage en lang­siktig vedli­ke­holds­plan. Da blir det enklere å skape forstå­else for hvorfor, når tilta­kene kommer og hva ulike tiltak sann­synlig vil koste. Dette vil gi veila­gets medlemmer tid til å sette av nok midler.

Jevnt vedlikehold

Jevnlig vedli­ke­hold holder veien i brukenes stand og er billi­gere enn å drifte veien etter skip­per­taks­me­toden. Veiens stan­dard blir forut­sigbar og mulig­gjør bruk «til enhver tid» (med forbe­hold om å stenge veien i tele­løs­ninga og ev. i nedbørs­rike perioder).


Legg en plan på årsmøtet

Skogkurs sin oppford­ring er derfor – ikke dropp årsmøtet, legg en vedli­ke­holds­plan og utfør vedli­ke­hold jevnlig. Og ikke glem å diskuter tiltak for å redu­sere skader på veien for kommende snøsmel­ting og vårløs­ning (regnes som vedli­ke­holds­tiltak og du kan bruke skog­fond, samt lønne eget arbeid med skog­fond med skattefordel). 

Les også:

Fordypningsstoff (korte artikler om temaet):

Du finner mer i Kunnskapsskogen