Hvorfor må jeg ta PEFC kurset?

Alle som planlegger eller gjennomfører skogbrukstiltak må ha oppdatert kompetanse i hva som er standarden for et bærekraftig norsk skogbruk. I denne podkasten oppsummerer vi det viktigste av hva den nye PEFC Skogstandarden inneholder.

Du hører Knut Nesland, skog­sjef i AT Skog, Knut Haugsrud, skog­eier i Sør-Aurdal, Anna Lena Albertsen og Bjørnar Sørbøen fra Skogkurs.

Skogeier Knut Haugsrud innrømmer at hold­ningen til de nye PEFC reglene for skog­bruk har endret seg etter hvert som han har blitt kjent med de.
- Standarden hjelper oss med å få en frem­tids­rettet skog. Det begynte med krav, men dette er en god måte å markeds­føre næringen vår på, og da bør vi være spesielt bevisst på hvordan vi driver skog­bruk der vi vet folk ferdes.

- Dette er skog­bru­kets samfunns­kon­trakt og kjøre­regler som vi må doku­men­tere at vi leverer på, sier Knut Nesland fra AT Skog.

Kurstilbud

Temaheftet Norsk PEFC Skogstandard 

Standard for et bære­kraftig skog­bruk er femte utgave om krav og gjen­nom­fø­ring av skog­stan­darden i Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem. Revidert Norsk PEFC Skogstandard trådte i kraft 1. mars 2023, og består nå av 30 krav­punkt.

I heftet er krav­punk­tene gjen­gitt ordrett. De prak­tiske rådene om gjen­nom­fø­ring som er gitt til hvert enkelt krav­punkt, er gitt av Norges Skogeierforbund og Norskog for å bidra til at det blir mest mulig lik forstå­else og praksis.

PEFC_kurshefte