Meld deg opp til veiplanleggerstudiet nå

På nyåret starter veiplanleggerstudiet. Bli bedre kjent med studiet i denne podcasten sammen med Steinar Lyshaug, Else-Renate Zmuda og Even Hoffart.

Sammen med Fagskolen Innlandet har vi i Skogkurs utar­beidet et gratis studie som gir 20 studie­poeng og som gir deg en god faglig oppda­te­ring på emnet. Hør podcasten om innholdet i studiet og hvorfor du bør vurdere dette. 

Studiet tar for seg infra­struktur og skog­bruk, tekniske krav, digital prosjek­te­ring, anbud, kontrakt, bygge­le­delse og veivedlikehold.

Det er lagt opp til fem fysiske samlinger, nett­stu­dier og prak­tiske oppgaver. Gjennomføringen av studiet er tilpasset slik at du kan studere, selv om du er i full jobb. De som vil ha stor nytte av å ta dette studiet er veiplan­leg­gere, skog­bruks­sjefer, skog­bruks­le­dere, entre­pre­nører, tømmer­kjø­rere, skog­eiere og egentlig alle som er innom en skog­svei i sin arbeidshverdag.

Studiet er finan­siert av Direktoratet for høyere utdan­ning og kompetanse.