Norsk PEFC Skogstandard – kurs med instruktør

Norsk PEFC Skogstandard, foto: Carsten Pedersen
Norsk PEFC Skogstandard, foto: Carsten Pedersen

Norsk PEFC Skogstandard består av 30 kravpunkt som til sammen setter standarden for et bærekraftig skogbruk. Det innebærer at ved å følge standarden, skal resultatet være et skogbruk der både økologiske, økonomiske og sosiale hensyn ivaretas. 

Hensikten med kurset er å gi deg kunn­skap om Norsk PEFC Skogstandard med krav­punkter, og krav­punk­tenes prak­tiske betyd­ning for forvalt­ning og drift av en skogeiendom. 

Revidert Norsk PEFC Skogstandard ble godkjent 18. august 2022, og trådte i kraft 1. mars 2023. Den vil nå gjelde fram til ny stan­dard er godkjent og trer i kraft. Neste revi­sjons­pro­sess vil starte senest 18. august 2027.

Målgruppe:
Kurset er spesielt tilrette­lagt for skog­eiere og andre som ønsker en innfø­ring i Norsk PEFC Skogstandard og bære­kraftig skog­bruk i praksis.

For skog­eiere som hogger og/eller admi­ni­strerer drifter selv, krever tømmerkjøperne/gruppesertifikatholderne doku­men­ta­sjon på at dette kurset er full­ført og bestått. Dette kurset gir godkjent kompe­tanse tilsva­rende nett­kurset i Norsk PEFC Skogstandard.

Kurset vil også gi veiled­ning og støtte for å kunne gjen­nom­føre og bestå det digi­tale nett­kurset Norsk PEFC Skogstandard i SKOGSKOLEN.no – skog­næ­rin­gens felles­sat­sing på e‑læring.*)

Emner for kurset:
På kurset får delta­kerne kunn­skap om Norsk PEFC Skogstandard med krav­punkter og krav­punk­tenes prak­tiske betyd­ning for forvalt­ning og drift av skog­ei­endom.

Kurset omfatter følgende emner:

 • Norsk PEFC sertifiseringssystem
 • Norsk PEFC Skogstandard og kravpunktene 
  • skog­ei­e­rens forval­ter­an­svar og hvordan man plan­legger og driver et bære­kraftig norsk skogbruk
  • prak­tiske tilpas­ninger som kreves for å gjen­nom­føre skogbrukstiltak
  • hensyn til biolo­gisk mang­fold, kultur­his­to­riske verdier og verdier knyttet til friluftsliv og opplevelse
 • Oppgaveløsning/tester med basis i nett­kurset Norsk PEFC Skogstandard i SKOGSKOLEN.no

Varighet og prak­tisk info
Kurset består av en teoridel inne på ca. 7,5 timer. Det er også mulig å legge til en felt­dag/-befa­ring (4 timer) med fokus på utvalgte problem­stil­linger og skog­tiltak ved drift og forvalt­ning av en skog­ei­endom. Kursopplegget kan tilpasses etter behov.

Temaheftet Norsk PEFC Skogstandard – stan­dard for et bære­kraftig norsk skog­bruk, samt tilgang til nett­kurset Norsk PEFC Skogstandard inngår i kursprisen.

 • Torfinn Kringlebotn

 • Bjørn Helge Bjørnstad

  Bjørn Helge har stål­kon­troll på det en skog­eier trenger å vite om skatt og skog­fond – og ikke minst over­sikt over stadige endringer i regel­verk og konse­kven­sene av disse