Eva Skagestad blir ny adm.dir. i Skogkurs

Ansettelsesprosessen for stillingen som administrerende direktør for Skogkurs er landet og styret har besluttet å tilby Eva Skagestad jobben.

Tekst: May-Sylvi Skinnerlien/Skogkurs
Foto: Roar Ree Kirkevold


Eva Skagestad er godt kjent på Skogkurs, som direktør i 2017 til 2021, og også før det gjennom andre stil­linger i Skogkurs i 16 år.

Eva Skagestad. Foto: privat.

- Jeg gleder meg stort til å ta fatt på oppgaven. Jeg er veldig glad for igjen å få mulig­heten til å jobbe sammen med de dyktige og utvik­lings­ori­en­terte ansatte på Skogkurs, sier Eva.

- Jeg opplever det som svært menings­fylt å få bidra til å utvikle og formidle kompe­tanse til alle ledd av skog­bruks- og utmarks­for­valt­ningen, i møte med stadig endrede ramme­be­tin­gelser. Skogkurs har svært viktig misjon for skog­bruket i Norge, og er bygget på en prak­sisnær og forsk­nings­ba­sert grunnmur som appel­lerer sterkt til meg, sier Skagestad. 

Hun kommer fra Statsforvalteren i Innlandet hvor hun de siste to årene har hatt stil­lingen som avde­lings­di­rektør med ansvar for skog- og trebruk. Skagestad har også jobbet hos MEF (Maskinentreprenørenes forbund) og med bran­sje­pro­sjektet Levende Skog, forgjen­geren til PEFC Skogstandard. 

Det var 15 søkere til stil­lingen, og styret har gjen­nom­ført en grundig rekrut­te­rings­pro­sess med ekstern bistand.

- Eva skilte seg ut fra de øvrige søkerne som en erfaren leder med god innsikt til Skogkurs sin virk­somhet og et stort nett­verk i skog­bruket. Skogkurs har vært gjennom en periode med bety­delig omstil­ling, og trenger nå en leder som kan fort­sette den posi­tive utvik­lingen. Styret er over­be­vist om at Eva er rett person til dette, sier styre­leder Olav Bjella.

Eva begynner hos Skogkurs i løpet av mars.

For flere kommen­tarer eller infor­ma­sjon kontakt:

Olav Bjella, styre­leder Skogkurs
Tlf: 900 89 247
obj@viken.skog.no