Bruk skogfond til å dekke kostnadene etter ekstremværet

skilt ved skogsvei
Skilt ved skogsvei

Visste du at du kan bruke skogfond til å dekke store deler av reparasjonsutgiftene dine etter ekstremværet Hans? Dette gjelder bilveier, ikke for traktorveier.

Test og foto: Martin Bråthen, Skogkurs

Forskrift om skog­fond (§ 3 tredje setning) åpner for bruk av skog­fond med skatte­fordel i tilfeller der skogs­bil­veien er skadet av plut­selig hendelse som flom eller ras uten behov for forhånds­god­kjen­ning fra kommunen. 

Husk å dokumentere skaden

Vær klar over at utgifter til repa­ra­sjon av skader på vei som skyldes skogs­drift anses som drifts­kostnad og kan ikke dekkes med skog­fond. Har du flom og rasskader der erstat­nings­grunn­laget over­stiger 20 000 kr, anbe­fales det at du søker om Naturskadeerstatning.

Les artik­kelen: Slik bruker du natur­skade­er­stat­ning på skog­svei  

Egenandeler ved erstatningsoppgjør etter naturskade kan dekkes med skogfond

Dersom skog­eiers kostnad med istand­set­ting av en skog­svei ved en natur­skade­er­stat­ningssak er høyere enn erstat­ningen, kan skog­eier etter godkjen­ning fra kommunen få dekt sin egen­andel (total kostnad fratrukket erstat­nings­be­løpet) med skog­fond.

Dette gjelder ikke for vedli­ke­holds­ut­gifter på trak­tor­veier. Skogfond kan ikke brukes til å mellom­fi­nan­sie­ring repa­ra­sjons­til­ta­kene i påvente av utbe­ta­ling fra statens natur­skade­ord­ning. Du kan søke om forskudd på erstat­nings­be­løpet fra statens natur­skade­ord­ning, men det kreves vedtak om forskudds­ut­be­ta­ling i erstatningssaken. 

Vannskade. Tett stikkrenne. Martin Bråthen
Vannskade og tett stikkrenne.