Vi har blitt lærlingbedrift!

Lærling Leo og veileder Tone
Lærling Leo og veileder Tone

I år har vi blitt godkjent medlemsbedrift i Læringssenteret Innlandet i service- og administrasjonsfaget, og i august startet Leo Skogli som lærling hos oss.

Tekst og foto: May-Sylvi Skinnerlien 
Foto: Leo sammen med veileder Tone.

Hos oss vil Leo de neste to årene være innom det meste av våre admi­ni­stra­tive oppgaver i form av kurs­ad­mi­ni­stra­sjon, både for nett- og fysiske kurs. Han vil være med som kurs­vert på noen av våre større arran­ge­menter og ellers andre oppgaver som naturlig faller innunder vår admi­ni­stra­sjon. Hver uke leverer han en logg til opplæ­rings­kon­toret, som står for den faglige godkjenningen. 

Opplæringskontoret har ansvar for at det finnes en intern opplæ­rings­plan for medlems­be­driften og system for kvali­tets­sik­ring av opplæ­ringen. Medlemsbedriften har ansvar for at lærlingen har en/flere instruktør/er som står for den daglige opplæ­ringen. Lærlingen har ansvar for å doku­men­tere opplæringen. 

Vi kjenner godt til Leo gjennom det forrige året hvor han hadde prak­sis­plass her når han gikk vg2 service, admi­ni­stra­sjon og sikkerhet. 

- Jeg trivdes godt her med spen­nende og varierte dager, så jeg er glad for at jeg har fått mulig­heten til å få lærling­plass her, sier Leo.

Leo Skogli

- Vi er veldig stolte og fornøyde med at vi nå både kan kalle oss en lærling­be­drift, men også at vi fikk takk i Leo. Det er fint å kunne være med på å ta samfunns­an­svar på denne måten, sier konsti­tuert admi­ni­stre­rende direktør Steinar Lyshaug.  

For å bli godkjent som lære­be­drift må du ha: 

  1. En virk­somhet som kan dekke innholdet i lære­planen for faget 
  1. En person som har en bakgrunn i faget, og som kan godkjennes som faglig leder 
    (Hentet fra NHO.no)
Publisert
Kategorisert som Nyheter