Slik bruker du naturskadeerstatning på skogsvei

Stikkrenne med for liten kapasitet i forbinnelse med ekstremværet Hans 2023
Stikkrenne med for liten kapasitet i forbinnelse med ekstremværet Hans 2023

Ekstremværet Hans medførte store vannskader på skogsbilveiene på Østlandet. De store vannmengdene kom på kort tid og medførte flom, villbekker og skred, noe som kan betegnes som naturskade.

Tekst: Martin Bråthen
Foto: Kjetil Ulset

Kort om naturskadeordningen 

Skader på eiendom som skyldes natur­ulykke og som ikke kan forsikres ved en almin­nelig forsik­rings­ord­ning, kan erstattes gjennom den stat­lige natur­skade­ord­ningen hos Landbruksdirektoratet. Naturskadeordningen gjelder for landbruksvei/skogsvei med tilhø­rende bruer som ligger utenfor 5 dekar fra bolighus.  Menneskelige feil som forår­saker over­svøm­melser som skyldes forsømt vedli­ke­hold dekkes ikke av flom­be­grepet. Det samme gjelder for veier som ikke er bygd i henhold til krav.

Les mer om krite­riene på Landbruksdirektoratet – Om natur­skade­er­stat­ning.

Erstatning 

Erstatningen skal brukes til å dekke omkost­nin­gene for å rette opp skaden til opprin­nelig stand, altså til samme stan­dard som før skaden.

Søknad

Private veieiere eller veilag kan søke erstat­ning elekt­ro­nisk via Altinn: Søknad om erstat­ning etter natur­skade. Vi anbe­faler at du bruker litt tid på å lese infor­ma­sjonen om ordningen og søknads­pro­sessen her: Landbruksdirektoratet – Naturskadeordningen.

Tidsfrist

 • Du må søke innen 3 måneder etter at hendelsen fant sted! 
 • Saksbehandlingstiden etter innsendt søknad er 4 måneder, men ved stor pågang må lenger tid påregnes. 
 • Klagefrist er 3 uker etter mottatt vedtak fra Landbruksdirektoratet. 
 • Tidsfrist for gjen­nom­fø­ring av tiltak er 3 år (+1 år etter søknad om forlengelse). 
Vann i vei. Foto: Martin Bråthen, Skogkurs.
Vann i vei. Foto: Martin Bråthen, Skogkurs.

Forberedelser

Dokumentasjon og beskri­velser av skaden er viktig. Skaden skal beskrives, det skal utar­beides en plan for utfø­relse av repa­ra­sjon, samt spesi­fi­sere timer og mate­riell. Dokumentasjon av gjen­opp­ret­tings­kost­nader skal gjøres enten gjennom skade­opp­gave, takst eller anbud: 

 • Skader under 50 000 kr kan du selv doku­men­tere (skade­opp­gave) 
 • Skader mellom 50 000 – 200 000 kr skal doku­men­teres gjennom anbud fra en entre­prenør eller gjennom takst 
 • Skader mellom 200 000 – 500 000 kr og mer skal doku­men­teres gjennom anbud fra to forskjel­lige entre­pre­nører, eller gjennom takst 
 • Landbruksdirektoratet kan hyre takst ved skader over 500 000 kr 

Obs. takst­kost­nader dekkes ikke av ordningen. 

Dette må med i søknaden:

 • Bilder av skadene og området rundt, og om mulig også bilder før hendelsen 
 • Kart med anmerk­ninger og helst refe­ranser til bildene 
 • Beskriv hva veien benyttes til. Det forventes ikke at du oppgir et tall for den økono­miske verdien av veien, men at du i søknaden beskriver de økono­miske og prak­tiske konse­kven­sene av at veien ikke blir reparert. 
BTA - brukolaps. Foto: Espen Korsvolla
Brukolaps, Brandbu og Tingelstad almen­ninger. Foto: Espen Korsvolla

Økonomiske forhold 

Erstatningssummen settes til 85 prosent av beregningsgrunnlaget/søknadssum. Du må selv dekke en egen­andel på 15 prosent. Merkostnader som å øke dimen­sjon på stikk­renner kan bli lagt til søknads­summen, og må søkes om i tillegg til gjen­opp­ret­nings­kost­naden (begren­sing opp til 30 000 kr). 

Dårlig vedli­ke­hold, mang­lende tilsyn, svak konstruk­sjon med mer vil medføre avkort­ning. Det kan ytes erstat­ning for rime­lige og nødven­dige utlegg du har hatt til akutte tiltak for å avverge natur­skaden, eller for å begrense skadens omfang. Dette kalles rednings­om­kost­ninger.  Erstatningssaken må over­stige 20 000 kr for å ikke bort­falle.  Se eksempler på bereg­ning på land­bruks­di­rek­to­ra­tets hjem­me­side – Beregning og utbe­ta­ling

Utbetaling

Utbetaling skjer normalt etter at skaden er repa­rert, og doku­men­ta­sjon på repa­ra­sjonen er sendt til Landbruksdirektoratet. Der gjen­opp­ret­tingen tar tid og der entre­prenør krever delfak­tu­re­ring kan du søke om forskudd.

Annet tips

Er du rammet av andre ødeleg­gelser grunnet ekstrem­været Hans, som ikke dekkes av eksis­te­rende forsik­rings­tilbud. Ta en titt på Norsk Naturskadepool sin hjem­me­side for mer informasjon.