Rekordår med kurs

Det har vært en stor vekst i både fysiske kurs og nettkurs. I 2023 gjennomførte Skogkurs sin fagstab i Brumunddal og våre lokale instruktører 810 fysiske kurs.

Tekst: Bjørn Helge Bjørnstad, Øyvind Juliussen og May-Sylvi Skinnerlien
Foto: Øyvind Juliussen, Anna Lena Albertsen, Bjørnar Sørbøen, Gerd Ingeborg Nettum, Peder Aarø, Vegårshei skog­ei­erlag og Liv Marit Strupstad.

Disse kursene går det mest av

Skogkurs har over 30 instruk­tører spredt utover landet som har holdt fysiske kurs for totalt 6 500 delta­gere i 2023. De mest popu­lære kursene her er hogst med motorsag, felt­kon­troll i hjorte­vilt, ungskog­pleie og PEFC for skogeier.

− Vi ser en stadig økning i etter­spørsel etter kurs innen felt­kon­troll av hjorte­vilt­kjøtt, jakte­le­delse og ettersøk. Det er gledelig å se at mange har fokus på vilt­kjøtt som ressurs, og ønsker økt kompe­tanse om hvordan en bør hånd­tere denne råvaren på en best mulig måte. Det er også veldig positiv å se at det er en økt inter­esse for ettersøk, at folk tar både det og jakt­leder rollen på alvor, sier Øyvind Juliussen, som har ansvar for denne delen av Skogkurs sin virksomhet.

Nettkurs

Også nett­kurs har skutt i været. Syv av ti av denne trafikken er PEFC kurset.
På oppdrag og sammen med resten av skog­bruket, lager vi kursene som ligger i SKOGSKOLEN, skog­næ­rin­gens felles­sat­sing på e‑læring. Her har vi hatt over 10 000 delta­gere gjennom det forrige året.

Vi ser at det er en stadig større vilje og et behov for opplæ­ring og oppda­te­ring i bran­sjen. Med Skogkurs sine nære rela­sjoner med skog- og utmarks­næ­rin­gens aktører setter vi kompe­tanse syste­ma­tisk på dags­orden og bidrar stadig mer aktivt.

− For å kunne drive ei fram­tids­rettet skog- og utmarks­næ­ring, er oppda­tert kompe­tanse basert på forsk­ning i kombi­na­sjon med forstå­elsen av samfun­nets ramme­be­tin­gelser en viktig faktor. Vi kan rett og slett si at kompe­tanse er fram­tidas konkur­ranse­kraft sier Bjørn Helge Bjørnstad.

Rekruttering

Vi jobber med rekrut­te­ring inn i arbeidet med opplæ­ring av flere kurs, pga. både etter­spørsel og alder på noen av våre nåvæ­rende instruk­tører. På utmark har vi det siste året rekrut­tert tre nye instruk­tører som skal bidra til at vi er godt rustet til å hånd­tere økt etter­spørsel etter utmarkskurs.

Full over­sikt over alle kurs­be­skri­vel­sene våre finner du på denne siden.


Opplæring som redder liv

Grunnen til at Skogkurs i 1977 startet med sikker­hets­opp­læ­ring i skogen, var en aksjon for å få ned skader i skog­bruket. Siden den gang har mye forandret seg f.eks. hvordan kurs arran­geres, men sikker­hets­opp­læ­ring er like viktig.

Formålet til Skogkurs

Skogkurs har til formål å være skog­bru­kets felles­organ for kompe­tanse­for­mid­ling innen nærings­ut­vik­ling og forvalt­ning av skog og andre areal­res­surser. Gjennom sin virk­somhet skal Skogkurs bidra til kompe­tanse­he­ving for aktø­rene i skog­bruks­næ­ringen, og til formid­ling av kunn­skap om skog og natur til skole­verk og allmennhet.