Ny kostnadskalkulator for skogsdrifter

Kalkulatoren gir en prognose på tids­bruk og kost­nader basert på skog­type, drifts­for­hold og hvordan drifta er tilrette­lagt. Kalkulatoren fungerer på alle platt­former, også mobiltelefon.

Tekst: Mikael Fønhus og May-Sylvi Skinnerlien
Foto: Steinar Lyshaug og May-Sylvi Skinnerlien

Programmeringsgrensesnittet mulig­gjør inte­gra­sjon av kost­nads­kalk­u­la­toren i eksterne applikasjoner.

Visning av kostnadskalkulatoren på ulike enheter. illustrasjon

Lansert på Voss

Kostnadskalkulatoren ble lansert under Fagsamling Driftsteknikk på Voss, ved prosjekt­leder Mikael Fønhus. 

Even Stetrud, Andre Marthinsen, Mikael Fønhus, Øystein Qvigstad og Paul Schiager.

Kalkulatoren er utviklet av Skogkurs i samar­beid med NIBIO, Allskog, Glommen Mjøsen Skog og MEF-Skog. Programmeringen er utført av en gruppe bachelor-studenter ved NTNU i Gjøvik.

Det var både inter­es­sant og lærings­rikt å jobbe så tett på Skogkurs under bachelor­opp­gaven. Det er ikke alle som får jobbe med en oppgave hvor oppdrags­giver legger så mye ressurser i prosjektet som det ble gjort her, hvor vi fikk ha regel­mes­sige møter med Skogkurs og øvrige inter­es­senter under­veis med god dialog frem og tilbake rundt utfor­ming, funk­sjo­na­litet og behov. Alt i alt er vi godt fornøyde med resul­tatet og samar­beidet med Skogkurs, sier Andre Marthinsen.

For oss har det vært spen­nende å dra veksel på nye miljø, ved at vi kan bruke studenter fra NTNU. En ny erfa­ring som har vært veldig vellykket, sier Mikael Fønhus.

Kalkulatoren er finan­siert med støtte fra Skogbrukets Utviklingsfond og Skogbrukets Verdiskapingsfond.

Versjon for lukket hogst og tynning

I løpet av tidlig høst, plan­legger vi å bygge inn en vari­anten for lukket hogst. Det vil også komme en funk­sjo­na­litet for tynning.