Trøndelag – Er dere klare til jakta?

Jakt betyr mye i Trøndelag, og kanskje særlig elgjakta. Trøndelag er landets største elgfylke, og har mange dyktige og enga­sjerte jegere. Skogkurs har satt opp flere jakt­re­la­terte kurs i Trøndelag nå i måne­dene fram­over.  

Meld deg på og få litt påfyll før jakta!

Tekst og foto: Øyvind Juluissen og May-Sylvi Skinnerlien

Jaktlederkurs

Kurset er beregnet på nåvæ­rende og kommende ledere, nest­le­dere og delta­gere på elg- og hjorte­jaktlag. Kurset skal gi delta­kerne kunn­skap, hold­ninger og moti­va­sjon slik at stor­vilt­jakta foregår humant, sikkert og forvalt­nings­messig forsvarlig. 

Videre skal jakt­laget fungere sosialt og kultu­relt. I de områder det er aktuelt og etter ønske fra arrangør og delta­gere, gis det innfø­ring i jakt­le­delse under jakt på store rovdyr. 

Meld deg på Jaktlederkurs, Overhalla, 12.–13. september. 

Kurs i ettersøk videre­gå­ende 

Ettersøk videre­gå­ende er et kurs som er pålagt å ha for å lede et offentlig ettersøk. Kurset er likevel godt egnet til de som ønsker litt påfyll om hvordan en kan plan­legge og gjen­nom­føre jakt ettersøk. Vi tar også for oss trening og bruk av ettersøkshund. 

Ettersøk Videregående er et todelt kurs hvor delta­geren selv skal gjen­nom­føre del 1 som er et e‑læringskurs. Del 2 av kurset er en praktisk/teoretisk utedag på 8 timer. Denne vil foregå delvis innen­dørs med fore­les­ninger og delvis på en skyte­bane og i felt, hvor det skal skytes avli­v­nings­skudd på dyre­fi­gurer med eget våpen. 

Det blir også prak­tiske øvelser i skudd­plass­un­der­sø­kelser og demon­stra­sjoner om trafikk ettersøk m.m.  

Miljødirektoratet har gjort en endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst slik at det nå ikke lenger er krav om at kurs­del­ta­gerne må ha ført hund til godkjente etter­søks­prøver (fersk- og blod­spor) og være innført i etter­søks­re­gis­teret for å kunne delta på kurset ettersøk videre­gå­ende del 2. 

Meld deg på etter­søks­kurs, Selbu – 16. august. 

Meld deg på etter­søks­kurs, Holtålen – 17. august. 

Feltkontroll av hjorteviltkjøtt

Skogkurs har utviklet et kurs­opp­legg godkjent av Mattilsynet for opplæ­ring av felt­kon­trol­lører. Dette er et endags teori­kurs over 8 timer som foregår innen­dørs – med fore­les­ninger, erfa­rings­ut­veks­linger og disku­sjoner. 

Inkludert i prisen er mat i kurs­tiden og kurs­do­ku­men­ta­sjonen som er: 

  • Bransjestandard for felt­kon­troll av hjorteviltkjøtt 
  • Fagheftet Feltkontroll av hjorte­vilt­kjøtt ( 92 sider) 
  • 20 erklæ­rings­blan­ketter med buntestrips 
  • Samleliste for kontrol­lerte dyr 

Ved kursets slutt vil godkjent felt­kon­trollør få utdelt kursbevis. 

 
Meld deg på Felkontroll kurs, Støren – 27. juni 

Meld deg på Feltkontroll kurs, Overhalla – 20. august 

Publisert
Kategorisert som Nyheter