Er du vår nye Skogkursinstruktør i Troms?

Vi har økt etter­spørsel etter kurs og ønsker å styrke vårt tilbud innen opplæ­ring i bruk av motorsag i Troms med ny instruktør!

SKOGKURS utvikler og formidler kompe­tanse for og om bære­kraftig bruk av skog og utmark i Norge.

Vi ser etter en positiv, initia­tivrik og tillits­vek­kende medar­beider med prak­tisk erfa­ring med motorsag. Den vi søker skal kunne veilede og spre kunn­skap til nye så vel som etab­lerte skog­eiere, skog­sar­bei­dere og skogsentreprenører.

Du vil få opplæ­ring og bli auto­ri­sert som instruktør av Skogkurs før lokale kurs kan iverk­settes. Grunnopplæring er plan­lagt gjen­nom­ført på senhøsten 2024.

Som instruktør vil du tilby doku­men­tert sikker­hets­opp­læ­ring på motorsag. Vi har behov for økt instruk­tør­ka­pa­sitet hoved­sa­kelig i Troms, men det vil også være aktuelt å gjen­nom­føre noe akti­vitet i Finmark og Nordland.

Instruktøren samar­beider med bla. skog­bru­kets lokale skog­funk­sjo­nærer og skog­ei­erlag om gjen­nom­fø­ring av kurs i regionen. Og har sitt hjem­sted som utgangs­punkt for kursaktiviteten.

Du må kunne gjen­nom­føre kurs når beho­vene melder seg. Kursene går ofte over 1–2‑dager. Omfang av akti­vi­teten vil være avhengig av behovet i regionen. Arbeidet egner seg derfor som tilleggs­ar­beid til annen virk­somhet. Mer om vår kurs­virk­somhet med instruktør her:

Arbeidet krever at du:

  • har flek­sibel arbeids­si­tua­sjon og kan gjen­nom­føre korte kurs (kvelds og dagskurs).
  • har evne til å ta initiativ og arbeide selv­stendig og målrettet.
  • er sosialt innstilt og liker å omgås folk.
  • har evne til å komme i kontakt og samar­beide med skog­bru­kets lokale aktører.
  • blir værende i regionen over tid.
  • er være villig til å bygge på kurs­virk­som­heten med flere fagtemaer.
  • holder din skog­bruks­kom­pe­tanse vedlike gjennom dine daglige gjøremål.

Medarbeideren må ha serti­fikat og dispo­nere egen bil.

Spørsmål og søknad kan rettes til;

Bjørn Helge Bjørnstad
bhb@skogkurs.no
tlf 90505874

Søknadsfrist 1. august 2024