Lukkede hogstformer – ny Skogkurs veileder

Veilederen har som mål å nå ut med kunnskap og øke kompetansen om lukkede hogster, og dermed gjøre lukkede hogster lettere å gjennomføre.

Veilederen går gjennom ulike lukkede hogst­former og peker på objek­tive indi­ka­torer som sier noe om hvor­vidt lukket hogst kan være aktuelt. Du får konkrete råd og fram­gangs­måter for gjen­nom­fø­ring eller konver­te­ring til lukket hogst.

Utarbeidet av Skogkurs i samar­beid med NORSKOG, Sabima og Norges Skogeierforbund. Skogtiltaksfondet og Utviklingsfondet for skog­bruket har stått for finansieringen.