Knut J. Huse – minneord

Det er med stor sorg vi har mottatt meldingen om at tidligere administrerende direktør Knut J. Huse omkom i en ulykke 23. mai.

Hans enga­sje­ment for Skogbrukets Kursinstitutt og eien­doms­sel­skapet Skogbrukets konfe­ranse­senter AS var dypt­gri­pende og helhjertet til det siste, noe vi alle er svært takk­nem­lige for. 

Knut ble født 28.8.1948 på Nes i Hallingdal.  Hjemme i Rukkedalen fanget han tidlig inter­esse for skogen og skog­bruket gjennom tall­rike turer og akti­vi­teter til skogs med sin onkel. 

Det skog­fag­lige løpet startet på skog­skolen på Saggrenda, via Brandbu til han ble utek­sa­mi­nert som forst­kan­didat fra NLH i 1974. Fra 1974–80 var han ansatt som forsk­nings­as­sis­tent og forsker ved Norsk Institutt for Skogforskning (NISK). I den peri­oden tok han også doktor­grad i forst­pa­to­logi, og ble tildelt tittelen Dr.scient ved NLH i 1980. Knut publi­serte et bety­delig antall artikler og avhand­linger innen skog­bio­logi og forst­pa­to­logi, og var et verd­satt medlem i en rekke råd og utvalg knyttet til disse fagene gjennom mange år.

I juni 1980 ble Knut ansatt ved Skogbrukets Kursinstitutt som fagsjef i skog­skjøtsel. Fra 1993 var han nest­leder ved insti­tu­sjonen, og fra 1.11.95 admi­ni­stre­rende direktør, til han etter 13 år som øverste leder selv valgte å trappe ned, og gikk over i en stil­ling som senior­råd­giver med ster­kere fokus på inter­na­sjo­nalt arbeid.

Knut var ansatt på Skogkurs fram til 2018, og hans formi­dable innsats gjennom impo­ne­rende 38 år har satt varige spor. Knut var nysgjerrig på ny kunn­skap og trender, og var blant annet en pioner i bruk av tekno­logi på sitt felt. Allerede på siste halvdel av 80-tallet var han ansvarlig for og instru­erte ivrig på kurs i tekst­be­hand­ling på dati­dens EDB-maskiner.  Hans «fors­ker­leg­ning» var en verdi­full egen­skap også gjennom årene som direktør, og faglig høy kvalitet, peda­go­gisk plan­leg­ging og grun­dighet var hans varemerke.

Knut hadde en rolig og tillits­vek­kende måte å forholde seg til medar­bei­dere og samar­beids­part­nere på, noe som har medvirket sterkt til et godt arbeids­miljø på kurs­in­sti­tuttet, og gode rela­sjoner til viktigste samar­beids­part­nere.  Vi minnes ham med stor respekt og glede, som ekte «hel ved».

Knut etter­later seg kona Gerd Inger og sønnene Øystein, Magnus og Eirik. Våre varmeste tanker og medfø­lelse går til dere alle.


Hilsen kolle­gaer på Skogkurs og Honne


Publisert
Kategorisert som Nyheter