Skogkurs årsmøte 2022

Årsmøtet startet med ett minutts stillhet til minne om Knut Jonny Huse – tidligere direktør ved Skogkurs . Huse døde 23. mai i år.

Møtet fant sted 25. mai og var en kombi­na­sjon av delta­kere til stede på Honne og via Teams. Med Skogkurs sine ansatte deltok totalt 26 personer. 

Styreleder Olav Bjella ledet møtet og presen­terte også styrets oppsum­me­ring av 2021. Skogkurs sitt årsmøte består av 36 orga­ni­sa­sjoner som har stem­me­rett – 21 av disse var representert. 

Prosjektkoordinator Bjørn Helge Bjørnstad la fram regn­skapet for 2021. 

Valgkomiteens leder, Heidi Hemstad presen­terte innstil­lingen for årsmøtet. Av styre­med­lemmer på valg ble samt­lige gjen­valgt. Valgkomiteen begrunnet gjen­valg med behov for konti­nuitet i en periode med bety­de­lige endringer for Skogkurs. Bjørn Håvard Evjen tok over etter Kjersti Holt Hansen som oppnevnt av LMD.

Olav Bjella (bildet) fort­setter som styre­leder. Skogkurs sitt styre består nå av:

  • Olav Bjella – leder (Viken Skog)
  • Tone Margrete Reierselmoen – nest­leder (Norskog)
  • Siv Høye – styre­medlem (Glommen Mjøsen Skog)
  • Trygve Enger – styre­medlem (Skogselskapet)
  • Monica Grindberg – styre­medlem (Statskog)
  • Bjørn Håvard Evjen – styre­medlem (oppnevnt av LMD)
  • Mikael Fønhus – styre­medlem (repre­sen­tant for ansatte)

Administrerende direktør John Are Lindstad ved Skogkurs orien­terte til slutt om flyt­ting til Brumunddal i august og den pågå­ende prosessen med stra­te­gisk plan.


Publisert
Kategorisert som Nyheter