Her er kurset du trenger om nye PEFC Skogstandard

Oppdaterte kjøre­regler for skog­bruket er satt. Skogkurs har stått i spissen for det som blir den obli­ga­to­riske opplæ­ringen av ny Norsk PEFC Skogstandard. I dag kunne vi sammen med repre­sen­tanter for næringen markere en viktig milepæl.

Tekst og foto: May-Sylvi Skinnerlien og Torfinn Kringlebotn

- Noen ganger må jeg snu meg til skog­eiere på den ene siden og samfunnet på den andre siden og forklare hva vi i skog­næ­ringen holder på med. I denne oppda­te­ringen av Skogstandarden opplever jeg at denne balansen dekkes på en god måte, så styre­leder Olav Bjella på den høyti­de­lige åpningen.

Sammen med Jan Gaute Lie fra Norges Skogeierforbund, Thomas Husum fra PEFC Norge og Even Bergseng fra Norskog, kastet de glans og gratu­la­sjoner over jobben og samar­beidet som er gjort for at skog­næ­ringen kan få en opplæ­ring og felles forstå­else for de nye reglene.

Prosjektgruppa PEFC
Prosjektgruppa PEFC: Prosjekteierne Even Bergseng (Norskog) og Jan Gaute Lie (Norges Skogeierforbund) sammen med prosjekt­teamet på Skogkurs.

- Denne profe­sjo­nelle måten å løse et så kompleks prosjekt på, bygger kompe­tanse og videre­ut­vik­ling på en veldig god måte, sa Jan Gaute Lie, rådgiver i Norges Skogeierforbund.

- Skogkurs har vært helt sentrale, vi hadde ikke fått til dette hadde ikke vi hatt dere som har denne rollen i skog­bruket, sa Even Bergseng, prosjekt­eier og stolt leder av SKOGSKOLEN.

Hva går de nye reglene ut på?

Fra 1. mars trådte nye regler i kraft for å drive skog­bruk. Dette er regler alle som jobber i eller med skog må forholde seg til. Kort oppsum­mert handler de om å være mer skjerpet å drive et bære­kraftig skog­bruk. Sammen tar vi vare på noe av det fineste vi har, skogen vår, både den skogen som hogges, den som skal vokse og den skogen vi lar stå.

Grundig gjen­nom­gang og opplæ­ring får du i nett­kurset, som ligger på SKOGSKOLEN.no

- Det har vært viktig å få frem hvorfor disse tilta­kene er viktige, lage en over­sikt og samle krav­punk­tene i emner. Vi har brukt mye bilder og filmer for å skape god læring for de ulike målgrup­pene, sier prosjekt­leder ved Skogkurs, Anna Lena Albertsen.

Anna-Lena-og-Thomas
Thomas Husum, daglig leder i PEFC Norge og Anna Lena Albertsen, prosjekt­leder Skogkurs.

Dette nett­kurset i SKOGSKOLEN gir nødvendig kompe­tanse for å drive skog­bruk iht. PEFC N 03:2022 – Krav ved direkte- og gruppe­ser­ti­fi­se­ring.
Kurset innleder med et kapittel om sertifiseringssystemet: 

 •  Norsk PEFC Skogsertifiseringssystem 

Deretter presen­teres Norsk PEFC Skogstandard sine 30 krav­punkt, fordelt på følgende kapitler: 

 • Plan og dokumentasjon 
 • Biologisk mang­fold 
 • Vann og våtmark 
 • Sosiale verdier 
 • Skogbrukstiltak 
 • Treslagsvalg 
 • Helse, miljø og sikkerhet 

Hensikten med kurset er å gi deg kunn­skap om Norsk PEFC Skogstandard med krav­punkter, og krav­punk­tenes prak­tiske betyd­ning for forvalt­ning og drift av en skog­ei­endom. Sammen med kurset er det laget et temahefte.

PEFC_kurshefte

Hensikten med kurset er å gi deg kunn­skap om Norsk PEFC Skogstandard med krav­punkter, og krav­punk­tenes prak­tiske betyd­ning for forvalt­ning og drift av en skogeiendom. 

Hvem må ta kurset?

 • Skogeiere
  Skogeier skal ha den kompe­tansen om Norsk PEFC Skogstandard som er nødvendig for å kunne plan­legge og å gjen­nom­føre de aktu­elle skog­til­ta­kene i samsvar med kravene. Ved å gjen­nom­føre kurs i Norsk PEFC Skogstandard, vil skog­eier normalt få dekket dette kompetansebehovet.
 • Personer med ansvar for plan­leg­ging og gjen­nom­fø­ring av opera­tive skog­bruks­tiltak
  Kurs i Norsk PEFC Skogstandard skal være gjennomført.
 • Entreprenører og skog­sar­bei­dere
  Hvis målgruppa driver med avvirk­ning eller mark­be­red­ning, skal kurs i Norsk PEFC Skogstandard være gjennomført.

Du kan lese mer om kurset her:

Norsk PEFC Skogstandard – Nettkurs • Skogkurs

Film fra PEFC Norge.