Felthåndbok om viktige arter i skog

Blå blomster i en tue. Foto.
blåveis, gruppe med gamle blad

Den digi­tale felt­hånd­boken er et nytt hjelpe­middel for miljø­re­gist­re­ringer i skog. Landbruksdirektoratet står som utgiver, og har utviklet hånd­boken i samar­beid med Skogkurs og Naturhistorisk museum ved Universitet i Oslo. Takk også til Allskog, AT Skog og Glommen Mjøsen Skog som har testet hånd­boken og kommet med nyttige innspill til dens utforming. 

Felthåndboken er ment som et prak­tisk oppslags­verk for skog­bruks­plan­leg­gere i felt, men kan lastes ned gratis av alle som er inter­es­serte i skog. 

Artskunnskap 

«Viktige arter» er defi­nert ut ifra hvilke arter som er nyttige for å kart­legge livs­mil­jøet «rik bakke­ve­ge­ta­sjon». Tilbakemeldinger fra kart­leg­gere har vist et behov for å styrke kompe­tansen på dette området, og formålet med denne hånd­boken er å øke arts­kunn­skapen. Til sammen 104 moser, bregner og karplanter er valgt ut, og hver art presen­teres over to sider med en beskri­velse av artens kjenne­tegn, leve­sted og utbre­delse, samt gode tegninger og foto­gra­fier. Artens plas­se­ring i NiN-systemet er presen­tert tabellarisk. 

Oppdateres 

Dette er den første versjonen av felt­hånd­boka. Allerede til neste år vil en ny utgave fore­ligge. Bakgrunnen for dette er at metoden for beskri­velse av natur (NiN) kommer i en ny versjon i november. Det vil føre til noen endringer i hvordan man deler inn skogen. Etter planen vil neste års utgave bli å finne i både digital og trykt utgave. 

Miljøkvaliteter i skog 

Natur i Norge (NiN) er samfun­nets verk­tøy­kasse for å beskrive natur på en sammen­lignbar måte. Skogbrukets eget system for å frem­skaffe tilstrek­kelig infor­ma­sjon om viktige miljø­kva­li­teter i skogen, miljø­re­gist­re­ringer i skog (MiS), har tatt i bruk systemet i sine regist­re­ringer. Ett av de tolv livs­mil­jøene i MiS heter «rik bakke­ve­ge­ta­sjon» og har til hensikt fange opp områder med stort biolo­gisk mang­fold. For å finne disse områ­dene er god arts­kunn­skap en forutsetning. 

Aktuelle kurs 

Landbruksdirektoratet tilbyr denne våren to ulike kurs knyttet til miljø­re­gist­re­ring i skog. Kursene arran­geres i dram­mens­om­rådet, i samar­beid med Naturhistorisk museum (UiO) og Skogkurs. 

På nett­si­dene til Skogkurs finner du mer infor­ma­sjon om MiS, felt­hånd­boken og vårens kurs.

(Foto bildet av blåveis: John Yngvar Larsson)