GRATIS fagdag i Viken – «Skogsvei og klima» 

Dumper frakter sprengstein fra massetak på skogsvei

Et godt utbygd veinett er avgjørende for å tilgjengeliggjøre arealene slik at vi kan benytte trær til fornybare produkter og i stadig større grad redusere behovet for fossile produkter. Veiene har en viktig rolle for å sikre det grønne skiftet!

En vei redu­serer dess­uten terreng­skader, avren­ning og utslipp ved å effek­ti­vi­sere tømmer­trans­porten, samtidig som veiene er popu­lære rekreasjonsårer. 

Viken Fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken invi­terer til fagdager ute naturen for å befare noen aktu­elle veipro­sjekter og disku­tere aktu­elle problem­stil­linger rundt miljø og klima. Hva må og bør gjøres for å sikre at veien hensyntar miljø og klima på best mulig måte? 

Det blir avholdt to fagdager med tilnærmet likt innhold: 

 • 24 mai, kl. 9:00–14:30 – Aurskog-Høland kommune, Rømskog – Påmelding
 • 9 juni, kl. 9:02–14:30 – Sigdal kommune, Prestfoss – Påmelding  

Arrangementet er gratis og inklu­derer lunsj!


Program for fagdagen i Aurskog-Høland:

Oppmøte: Rømskog Skole (Engehaget 3, 1950 Rømskog) før kl. 09:00.

Vi starter med en inne-sesjon, og det er fint om delta­gere er på plass når denne starter. Det blir noe å bite i. 

 • 09:00   -    Informasjon fra Statsforvalteren – 10 min – velkommen og bakgrunn
 • Informasjon fra Aurskog-Høland kommune – 10 min - veiut­ford­ringer i kommunen
 • Kort repe­ti­sjon fra webi­naret, Skogkurs – 40 min – de store linjene og spørsmål
 • 10:10   –    Avreise til befa­rings­ob­jekt 1, vi ser på:
  • Effektiv tømmer­trans­port
  • Hensyn til friluftsliv – og deres syn på miljø og klima
  • Vannmiljø, avren­ning og kant­soner – PEFC – Skogstandard
  • Bruk av løsmasser – inngrepet i naturen
  • Konsekvenser ved «feil» ved veibyg­gingen – natur­fare og klima
 • 11:30  –    Lunsj
 • 12:15  –    Avreise til befa­rings­ob­jekt 2, vi ser på:
  • Hensyn ved veibyg­ging – kant­soner, dyrket mark og kulturminner
  • Søppel – både nytt og gammelt skrot
  • Veibygging i møte med myrer og orga­nisk materiale
  • Massetak og vei oppbygd av spreng­stein – foruren­sing, avren­ning og inngrep i naturen

Avslutning/hjemreise: Kl. 14:30

Arrangementet er et samar­beid mellom Statsforvalteren i Oslo og Viken, Viken Fylkeskommune, Aurskog-Høland kommune/ Sigdal kommune, Skogkurs og Skogselskapet.