Belønning for å få bedre skogveinett

I Norge er det 50 000 km med skogsbilvei. Ca. 80% av disse har et stort etterslep på vedlikehold. På veisamling i oktober ble muligheten for belønning, luftet som en løsning for å øke standarden. 

Tekst: May-Sylvi Skinnerlien/Skogkurs
Foto: Martin Bråthen, Even Hoffart og Steinar Lyshaug.

De vanligste mang­lene er veibredde, snuplasser, stig­ning og grøfter, sa Dag Skjølaas fra Norges Skogeierforbund i sitt innlegg under årets Fagsamling vei. 

Mange av veiene som i dag brukes til å kjøre ut tømmer, ble bygd på 60- til 80-tallet, da var både skog­sma­ski­nene og tømmer­bi­lene av et annet kaliber enn i de er i dag. 

Det kan ikke være slik at de som har god vei får hentet ut tømmeret ved dårlige værfor­hold og omvendt, sa Skjølaas. 

Belønningen som ble lagt frem handler om tilskudd og en ordning som gjør at trans­port­prisen blir bestemt ut fra stan­darden på veinettet.

Under samlingen ble viktig­heten av å følge veinor­malen påpekt og alle som var tilstede fikk utdelt et eksemplar. For dere som ikke var der, last den ned her.

Last ned veinor­malen her.

Dette var noe av det som ble gjen­nom­gått under årets Fagsamling vei, i Mosjøen. Over 70 personer var samlet for faglig oppda­te­ring på infra­struktur i skog­bruket, både fysisk og digitalt. 

Bruer i Telemark, Kystskogbrukets innsats i Nordland, utford­ringer for tauba­ne­en­tre­pre­nø­rene, velte­plasser langs offentlig vei og skog­næ­rin­gens behov var også temaer som ble disku­tert under samlingen. 

Lokal veiplan­legger, Steinar Pedersen påpekte nytten av å tenke lang­siktig for størst mulig verdi­ut­nyt­telse av skogen.  

På dag 2 av veisam­lingen var det befa­ring og oppføl­ging av temaer på dag 1. Bl.a. utford­ringer knyttet bruer og tilstand på skog­s­veier som over­føres fra kommunen til lokale grunneiere. 

Dagen før Fagsamling vei hadde veiplan­leg­gerne sin årlige samling med faglig disku­sjoner om ulike temaer. Blant annet ble det fore­lest om gjen­bruk av masser og befa­ring av et veipro­sjekt langs offentlig vei i Mosjøen. 

Se presen­ta­sjoner fra samlin­gene her.

Bilder fra Fagsamling vei og Veiplanleggersamling 2022.
Foto: Even Hoffart, Martin Bråthen og Steinar Lyshaug.

Byggherrekurs

Når du setter i gang et veipro­sjekt, er det du som er bygg­herre og dermed har ansvaret for at prosjektet gjen­nom­føres på en sikker måte. Ved å gjen­nom­føre dette digi­tale kurset, står du bedre rustet til å inneha rollen som bygg­herre. 
Kurset er et nett­kurs og blir tilgjen­gelig i desember.

Kurs i veivedlikehold? 

Meld din inter­esse så setter vi opp kurs. 
https://skogkurs.no/artikkel/veivedlikehold/