Gratis RECO kurs for lærlinger

Sammen med OKAB Øst, Lena-Valle vgs. og Sønsterud vgs. tilbyr vi to gratis RECO kurs for lærlinger.

Når lærlin­gene har kjørt maskin noen måneder, kan de begynne å trene på spesi­elle ting for å bli mer effek­tive og arbeide lettere. Riktig innstil­ling av maskinen og å arbeide mer smart gjør at presta­sjo­nene øker og arbeids­gleden større.

Gratis kurs for lærlinger har vært et ønske fra Landbruksdepartementet for å bedre rekrut­te­ringen til skog­ope­ra­tør­faget. Derfor er dette et spleiselag mellom det offent­lige og næringen selv.

RECO (Rational Efficient Cost Optimization) er et prak­tisk kurs i effektiv og økono­misk kjøring for skog­sma­skiner.
Kurset vil være en kursdag etter­fulgt av en 4‑timers oppføl­ging ute i maskinen. Tidspunkt for oppføl­gingen vil bli avtalt med den enkelte de påføl­gende dagene.

Temaer som blir tatt opp er:
Drivstofføkonomi, maskin­inn­stil­linger, avvirk­nings­plan­leg­ging, arbeids­me­to­dikk i ulike typer avvirk­ning, kjøre­tek­nikk og kommu­ni­ka­sjon i laget.

Dette skjer i samar­beid med OKAB Øst (Opplæringskontoret for annleggs- og berg­fa­gene) og de to naturbruksskolene. 

Dato:

  • 7. mars – Lena-Valle vgs. 


  • Mikael Fønhus

    Mikael Fønhus repre­sen­terer Skogkurs i Skogbrukets HMS-utvalg og er vår mann innen maskinskogbruket.