Valg av hogstalder – ny veileder fra Skogkurs

Valg av hogstalder
Valg av hogstalder

Veilederen «Tidlig hogst – konsekvenser av valg av hogstalder» omhandler de økonomiske følgene det får for skogeier ved valg av skogens alder ved hogst.

Skogkurs har også utviklet en enkel kalk­u­lator som beregner hvor mye skog­eier taper på å hogge skogen 5 til 20 år før normal hogst­mo­den­hets­alder. Kalkulator og veileder tar utgangs­punkt i en normalt utviklet skog, men veile­deren omtaler også faktorer som kan påvirke hogst­mo­den­hets­al­deren. Verktøyet er utviklet for skog­eier og dens veile­dere. Kalkulatoren kan brukes for gran i hele landet innenfor skog­bo­ni­te­tene 14 til 26.

Veilederen er utviklet i samar­beid med AT Skog, Allskog, NIBIO og Statsforvalterne i Rogaland og Trøndelag. Skognæringa Kyst har stått for finan­sie­ringen sammen med Skogkurs.