Kurs i bruk av Kilden

NIBIOs nettkartløsning Kilden
NIBIOs nettkartløsning Kilden

NIBIOs nettkartløsning Kilden inneholder flere ulike kartlag med informasjon om skog og skogressurser. Skogkurs vil avholde et to-timers kurs i bruk av Kilden med fokus på skoginformasjon.

En skog­bruks­plan er ofte en sentral ressurs ved takst og verd­set­ting av en skog­ei­endom. Skogbruksplanen beskriver produk­sjons­evne, stående volum og alders­for­de­ling på skogen. Imidlertid er det ikke alltid en slik plan er tilgjen­gelig. Det kan være lenge siden planen er utar­beidet eller det kan være inter­es­sant å supplere infor­ma­sjon fra planen med andre kilder.

I kurset vil vi i hovedsak se nærmere på kart­la­gene SR16 (Skogressurskart) samt noen andre kartlag som kan gi infor­ma­sjon om skogen og driftsforhold.

Det sendes ut en Teams-lenke på epost dagen før.

Medlemmer i Norsk Landbrukstakst får en redu­sert kursavgift. 

  • Uten tittel

    ·
Publisert
Kategorisert som Nyheter