Webinar om vindfallhogst – se diskusjonen

Skogkurs lanserte tre filmer om vind­fall­hogst på to webi­narer tidli­gere i mars. Nå kan du se disku­sjonen og kommen­ta­rene fra webi­na­rene her. De tre filmene om vind­fall­hogst finner du under webinarfilmen.

1. Skogen har blåst ned, hva nå? - Spørsmål og kommen­tarer starter ved 3 min. Vindfallhogst med hogst­ma­skin – Spørsmål og kommen­tarer starter ved 5.02 min. Vindfallhogst med motorsag – Spørsmål og kommen­tarer starter ved 12 min. 

Filmene finner du her:

1. Skogen har blåst ned, hva nå?
Store storm­fel­linger reiser en rekke spørsmål og utford­ringer: Hvordan få over­sikt over area­lene og hvilke områder skal prio­ri­teres ? Hva med samfunns­be­red­skapen og miljøstandarden?

2. Vindfallhogst med hogstmaskin
Hvordan gjen­nom­føre sikker maski­nell vind­fall­hogst med kun maskin eller med maskin i samar­beid med erfaren skog­sar­beider med motorsag?
3. Vindfallhogst med motorsag
Filmen foku­serer på gode sikker­hets­ru­tiner og hvordan arbeidet gjen­nom­føres for å redu­sere risiko. Lang erfa­ring og stor kompe­tanse er nødvendig.