Søker skogeiere

Er du skog­eier og inter­es­sert i alter­na­tive måter å drive skogen på?
Vi ønsker gjerne å komme kontakt med deg.

I forbin­delse med et svært tids­ak­tuelt forpro­sjekt kart­legger vi i disse dager kurs- og opplæ­rings­behov innen temaet omstil­ling. Arbeidet er en del av stor­sats­ningen på etab­le­ring av et helhetlig kurs­tilbud om lukkede hogster. Så langt har vi utviklet nett­kurs om plan­leg­ging av lukkede hogster, og i starten av 2025 vil vi tilby både nett­kurs, VR-trening og felt­kurs om selektiv hogst. 

Prosjektene utvikles på vegne av Allskog, AT Skog, Glommen Mjøsen Skog, Norskog/Norømmer, Viken Skog, Statskog og Skogkurs, med støtte fra Utviklingsfondet og Skogtiltaksfondet. 

Vi ser etter deg som f.eks.:

  • Har en eiendom hvor du ønsker å benytte deg av andre hogst­former enn flatehogst.
  • Har et forvalt­ningsmål for eien­dommen som er utradisjonelt.
  • Har områder hvor hensynet til friluftsliv veier ekstra mye.

Da håper vi at du vil dele tanker og utford­ringer med oss. 

Vi velger ut 3 − 5 eien­dommer som vi vil besøke i peri­oden 21. mai − 14. juni. Formålet er å kart­legge kurs- og opplæ­rings­behov.
I første omgang ser vi på områder på Østlandet.

Ta kontakt med prosjekt­leder Lars Haugsrud på e‑post innen tirsdag 7.mai.   
lh@skogkurs.no

Litt om prosjektet – Forprosjekt om omstilling 

Hensikten med forpro­sjektet er å skaffe oss oppda­tert situa­sjons­for­stå­else, og god innsikt i beho­vene for kurs- og opplæ­ring. Det vil danne grunnlag for å innrette kommende kompe­tanse­ut­vik­ling på best mulige måte. Vi kart­legger før sommeren, og ser frem til å utvikle hoved­pro­sjektet til høsten.