Skogkurs satser på framtidens skogbruk

Skogbruket er i rask utvikling med stadig nye krav til bærekraftig forvaltning og digitalisering av verdikjeden. Skogkurs ansetter nå tre nye medarbeidere og satser på å bistå skognæringen med utvikling av framtidens skogbruk.

Linn Viken Bøe

– starter opp som senior prosjekt­leder med fagan­svar for temaer innen fram­tids­rettet skog­bruk og bære­kraftig skog­for­valt­ning. Temaer som klima, alter­nativ skog­be­hand­ling og serti­fi­se­ring står sentralt i oppgave­por­te­føljen. Linn kommer fra en stil­ling som senior­råd­giver i Landbruks- og matde­par­te­mentet og har tidli­gere vært ansatt som senior­råd­giver i Landbruksdirektoratet. Hun har også jobbet med fore­byg­ging av skog­skader og klima­til­pas­sing i Skogbrand forsikring.

Brede Lauten

– er ansatt som senior prosjekt­leder innen drifts­tek­nikk. Hans hoved­opp­gaver vil være å arbeide med det profe­sjo­nelle entre­pre­nør­skog­bruket. Spesielt vil bruk av digi­tale verktøy som støtte i daglig drift i maskin og som en del av opplæ­ring være vesent­lige arbeids­opp­gaver. Brede kommer i dag fra en stil­ling som ved lærer ved Solør videre­gå­ende skole, Sønsterud, der han spesielt har arbeidet med utvik­lingen av skolens digi­tale verktøy og satsing på nyere maskinpark. 

Ragnhild Kjeldsen

– er ansatt som nett­pe­dagog med ansvar for utvik­ling av nett­ba­serte lærings­res­surser. Å forme fram­tidas læring er en stra­te­gisk viktig satsing for skog­bruket som en fram­tids­rettet kompe­tanse­næ­ring, og Skogkurs vil med denne stil­lingen styrke og utvikle dette arbeidet videre. Ragnhild kommer fra en stil­ling som lærer ved Solør videre­gå­ende skole, Sønsterud og har i flere år også hatt enga­sje­ment for Nasjonal digital lærings­arena (NDLA) som fagan­svarlig for oppbyg­ging av digi­tale lære­midler for natur­bruk i videre­gå­ende skole.

Publisert
Kategorisert som Nyheter