Aktuelle skogfaglige webinarer 

Skogkurs arrangerer fem gratis webinarer – alle med en times varighet på kveldstid. Webinarene gjennomføres nå utover våren med felles tidspunkt kl. 19.00–20.00 

Webinarene finner du ved å klikke på Webinar under Kurs – eller ved å klikke på lenkene lenger ned på denne siden. 

Vindfallhogst

Tirsdag 1. mars og tirsdag 8. mars 

I slutten av november hadde vi de største vind­fel­lin­gene i skogen på mange år. Oppryddingen er i gang, men de fleste er ikke trente i å drive stor­skala vind­fall­hogst. Arbeidet er både farlig og kost­bart. Samtidig skal verdiene sikres og drives ut av skogen så billig som mulig. 

Derfor lanserer Skogkurs i samar­beid Skogbrukets Verdiskapingsfond og Velg Skog helt nye filmer om vind­fall­hogst. På webi­naret blir filmene vist, samtidig som Harald Øie fra Arbeidstilsynet og Skogkursinstruktørene Kjetil Røste og Bjørnar Sørbøen svarer på spørsmål. 

Programmet er det samme begge kvelden, men gjentas for at flest mulig skal få anled­ning til å delta. 

Drift og forvaltning av skogsbilvei

Tirsdag 5. april 

Hvordan drifte et veilag og sette opp et årshjul for plan­lagte akti­vi­teter. Hvilke alter­na­tive orga­ni­se­ringer er aktu­elle, og hva er konse­kven­sene for mang­lende orga­ni­se­ring. Veilag – Årshjul – hvordan drifte et veilag. 

Hvordan finan­siere tiltak for drift og vedli­ke­hold av vegen. Mange ulike modeller med bominn­tekter, årsut­lig­ning, kubikk­av­gifter og egeninnsats. 

Lukkede hogstformer – framtidens skogbruk?

Tirsdag 26. april 

Temaet lukkede hogst­former skaper stadig mer debatt, til dels med skarpe kanter i disku­sjo­nene. Lukkede hogst­former gir et konti­nu­erlig skog­bilde og påvirker det biolo­giske mang­foldet mindre enn åpne hogster. Krefter i samfunnet arbeider for økt bruk av slike hogst­former, og ifølge Norsk PEFC Skogstandard skal det der forhol­dene ligger til rette for det skal det vurderes å bruke lukkede hogstformer. 

Hva vet vi om hvilke forhold som er nødvendig for at lukkede hogster skal bli vellykket både produk­sjons­messig og økono­misk? Og, – er det andre gode grunner for å velge lukkede hogstformer? 

Ungskogpleie – et Colombi egg for framtidig verdiskapning og klima

Tirsdag 10. mai

Økt akti­vitet i ungskog­pleie er et stadig tilbake­ven­dende tema. Målsetning for akti­vi­tets­nivå ligger langt over hva som gjen­nom­føres i praksis. Vi vet veldig godt at gjen­nom­ført ungskog­pleie er det viktigste tiltaket for å forme fram­ti­dens kvali­tets­tømmer og verdi­pro­duk­sjon. Det er jo nettopp dette som gir god lønn­somhet for skog­eier. Samtidig legger det grunn­laget for å produ­sere stor andel sagtøm­mer­kva­li­teter med lang hold­barhet og dermed stor klima­nytte ved lagring av CO2.  Det bidrar til å bedre skogens stabi­litet og sunnhet, som kan bli avgjø­rende i et fram­tidig klima. Likevel når vi ikke våre egne mål. 

Hva skal til for at vi skal kunne utnytte dette Columbi egget? Ungskogpleie er jo en rimelig enkel løsning. Her kan skog­eier og samfunn få oppfylt alle sine ønsker på en gang! Hvorfor gjør vi ikke mer?