Precilience – Precision climate resilience

Gjennom et fire­årig prosjekt skal flere land gjennom EU, ved testing og demon­stra­sjoner, utvikle gode løsninger for jord- og skog­bruk i den boreale regionen for å sikre en robust skog og skog­bruk i et klima i endring. 

Skogkurs er partner i prosjektet Precilience som offi­sielt starter i dag 28. juni 2024. 

Den nord­lige, boreale, regionen varmes opp tre ganger raskere enn gjen­nom­snittet i verden. Dette gir store utford­ringer med tilpas­ninger i land­bruket. Precilience tar mål av seg til å koble sammen forsk­ning og praksis på bakke­nivå, for å komme med prak­tiske løsninger for dem som vil føle dette på kroppen. 

Det er part­nere i Finland, Sverige, Danmark og Estland i tillegg til Norge som gjennom sju forskjel­lige arbeids­pakker skal sette fokus på utford­ringer som følge av endrin­gene i klima som vil ha konse­kvenser for hvordan vi driver land­bruket i den nord­lige regionen. For skog­bruk skal vi se spesielt på natur­fare, foryn­gelse og skog­be­hand­ling. I tillegg til Skogkurs deltar NIBIO i prosjektet, sammen med Østfold Fylkeskommune og Indre Østfold kommune. Testing og demon­stra­sjoner skal også foregå i Innlandet og i Trøndelag. 

Du kan lese mer om prosjektet her. 

Prosjektet er finan­siert gjennom EU og programmet Horizon Europe. Kontaktpersoner fra Skogkurs er Even Hoffart, Torfinn Kringlebotn og Bjørn Einar Rakstang. 

Kick-off-samlingen i Helsinki. Foto: Charlotte Forsberg, Østfold Fylkeskommune.
Publisert
Kategorisert som Nyheter