Det viktige veivedlikeholdet 

Veghøvling _ Håkon Bjerke

Vi nærmer oss midten av sommer­halv­året. Vegetasjonen står grønn og fin langs skogs­bil­veien, og kanskje begynner det også å bli grønt i veien? Det er på tide med kratt­knu­sing og slodding/ høvling.

Tekst: Martin Bråthen 
Foto: Håkon Bjerke

Med kuv/takfall på veien vil vannet renne av veien og ut i grøft. Grøft sa du … hvordan er tilstanden på grøf­tene? Bør enkelte grøfte­strekk renskes, og kanskje bør noen stikk­renner utbedres eller skiftes samtidig? Kanskje bør noen svake partier forsterkes med litt masse eller kanskje slite­laget stedvis begynner å bli tynt? 

Ja … det ble ei god tiltaks­liste. Det er mulig at alt ikke trengs å gjøres det samme året, men du vil nesten uansett oppleve at vedli­ke­holds­kost­na­dene vil over­stige 4 kr løpe­me­teren.  
 
«Hva så!», tenker du.  
Jo! I forskrift om skog­fond er det defi­nert at veived­li­ke­holds­kost­nader over 4 kr/lm skal søkes og godkjennes for at du skal kunne bruke skog­fondet på disse kostnadene. 

Nøkkelen til et hyggelig slutt­regn­skap på veived­li­ke­holdet er skog­fond. Du MÅ bruke skog­fond! 

La oss ta et eksempel for å illust­rere hvorfor: 
For en vei på 1 km vil årets vedli­ke­holds­kost­nader ende på 10 kr/lm før mva. Vi har tre scena­rioer, for de to alter­na­tive skatte­grup­pene 

  • Virksomhetsskogeier får utgifts­ført kost­nader som kommer utenfor skog­fonds­sys­temet, samt får dekt mva.  
  • Kapitalskogeier får ikke utgifts­ført kost­nader utenfor skog­fonds­sys­temet og må dess­uten dekke mva. for dette beløpet (dette er altså bakt inn i eksem­pelet).  

Scenarioene: 

  1. Skogeier/veilag husker å søke om bruk av mer enn 4 kr/lm, og får dermed dekt hele kost­naden med skog­fond. 
  1. Skogeier/veilag har glemt å søke om bruk av mer enn 4 kr/lm, og må dekke reste­rende med egen­ka­pital utenfor systemet. 
  1. Skogeier/skogeierne i veilag har glemt eller veit ikke om skog­fond, og dekker alt utenfor skog­fonds­sys­temet. 

Konklusjon: Det er desi­dert mest lønn­somt å lage en vedli­ke­holds­plan (tips: lag en fler­årig plan som viser hvordan kost­naden av ulike tiltak fordeler seg over flere år) og sette opp et budsjett og omsøk tilta­kene slik at du får dekt kost­naden med skogfond! 

Med et tilstrek­kelig og jevnlig vedli­ke­hold der det trengs beholder veien din sitt bruks­formål, og det til en rime­li­gere penge enn ved skip­per­taks­me­toden.  

Les mer om veived­li­ke­hold her: https://skogkurs.no/kunnskapsskogen/skogsveier/drift-og-vedlikehold/  

Les mer om skog­fond her:
https://skogkurs.no/kunnskapsskogen/okonomi-og-skogfond/skogfond/  

Elverum kommune har laget et digi­talt søknads­skjema som kommu­ni­serer rett til land­bruks­kon­toret etter å trykke på «Send inn knappen».
Til inspi­ra­sjon for flere kommuner.  

Publisert
Kategorisert som Nyheter