Nye medarbeidere hos Skogkurs

Skogkurs vokser og har i det siste knyttet til seg flere nye medarbeidere.

Merete Nyheim (34)

Begynte 1. februar i stil­lingen som digital formidler.
Hun kommer fra NTNU hvor hun har jobbet som kommu­ni­ka­sjons­råd­giver de siste årene.
Merete har bachelor i medie­de­sign og har bred erfa­ring som grafisk designer.

Frida Skovdahl Hovland (33)

Begynte 19. februar i 30 % stil­ling som prosjekt­leder for jakt, vilt og utmark.
Hun jobber i Råde og Moss kommuner med vilt­for­valt­ning. Frida har bachelor i skogfag fra Evenstad og er utdannet barne­hage­lærer. Hun jobber med offentlig ettersøk og forsk­nings­pro­sjekter i vilt­fag­lige prosjekter.

Dag Erik Fjeld (60)

Han kommer fra SLU (Umeå), hvor han har arbeidet som professor i skoglig logis­tikk og har under­vist i helhetlig plan­leg­ging innen avvirk­ning og trans­port. Dag har en master i skogfag fra Canada, doktor­grad fra NLH og er dosent/professor fra SLU.

Dag skal jobbe med utvik­lings­pro­sjekter innen skog­bru­kets drifts­tek­nikk, og starter 25. mars i en 80% stilling. 


Vi har også ansatt to i de nye stillingene innen variasjonsrikt skogbruk.

Lars Hagen Haugsrud (31)

Har master i skogfag fra NMBU, og kommer fra stil­lingen som rådgiver skog i Eidsvoll kommune. Han har tidli­gere jobbet som rådgiver i flere kommuner i Hadelandsområdet og i Viken Skog. Lars har også jobbet som takst­mann i Skogbrand.

Han begynner hos Skogkurs 1. mai og skal jobbe med skog­skjøtsel inn mot varia­sjons­rikt skogbruk.

Halvor Lønnum (24)

Holder på med innspurten på master i skogfag på NMBU nå.
Han har fagbrev som skog­s­ope­ratør og har jobbet som skog­kul­tur­på­driver i Glommen-Mjøsen Skog.
Halvor begynner hos Skogkurs 5. august og skal jobbe med drifts­tek­nikk inn mot varia­sjons­rikt skogbruk.


Nye instruktører i jakt, vilt og utmark

Pål Sindre Svae, Østfold er instruktør for felt­kon­troll, jakt­le­delse og vill­svin.
Bente Rønningen, Innlandet er instruktør i jakt­le­delse og ettersøk.
Andreas Helbæk jr., Trøndelag er instruktør i felt­kon­troll og jaktledelse.

Økning

Utfordrende klima med påføl­gende endringer i «spille­reg­lene» krever enda mer fokus på kompe­tanse i skog­bruket frem­over. Skogkurs er en kompe­tanse­be­drift og vår plass i norsk skog­bruk blir mer og mer rele­vant. Vi har en sterk økning i antall prosjekter, og planene frem­over er mange. Det er derfor viktig for oss at vi styrker oss og bygger et skik­kelig godt lag for årene fremover. 

Jeg er stolt av å kunne meddele at vi har fått tak i så dedi­kerte og dyktige mennesker som kan bidra med å utvikle norsk skog- og utmarks­næ­ring videre, sier Steinar Lyshaug, konsti­tuert adm.