Eva er på plass som direktør

Eva Skagestad har begynt som administrerende direktør hos Skogkurs. Les hva hun selv tenker om rollen.

Foto: May-Sylvi Skinnerlien, Skogkurs

Hva gleder du deg mest til som direktør for Skogkurs?
- Jeg gleder meg til igjen å bli en del av dette utrolig inspi­re­rende kolle­giet med medar­bei­dere som brenner for å bidra til å heve kompe­tanse­ni­vået om utmark og skog­bruk i Norge. Jeg føler meg veldig heldig som får lov å lede arbeidet med å drifte og utvikle denne orga­ni­sa­sjonen, sier Skagestad.


Hva er det viktigste for deg som direktør?

- Skogkurs skal være et flott sted å jobbe, rett og slett!
Alle medar­bei­derne på Skogkurs utgjør den faktiske verdien av Skogkurs. Derfor er det viktigste for meg å sørge for trivsel og rom for utvik­ling og samhand­ling, både internt og eksternt. Skogkurs har “forsk­nings­ba­sert og prak­sisnær” som grunnmur i alt sitt arbeid, ‑det ønsker jeg å videre­for­edle, samtidig som peda­go­gikk og tilgjenge­lig­gjø­ring av kompe­tanse også er viktig for meg. Jeg håper i tillegg at jeg kan være en driv­kraft for å videre­ut­vikle det gode og det konstruk­tive samar­beidet Skogkurs har med samar­beids­part­nere og målgrupper i både privat og offentlig sektor, sier Eva.

Eva Skagestad er godt kjent på Skogkurs, som direktør i 2017 til 2021, og også før det gjennom andre stil­linger i Skogkurs i 16 år.
Hun bor på Lillehammer.

Hva tror du er største forskjellen på nå og sist du var direktør her?
- Sist jeg var på Skogkurs, var vi akkurat på veg ut av en pandemi, noe som hadde satt en del begrens­ninger på fysisk tilstede­væ­relse og prak­tiske akti­vi­teter. Etter at samfunnet åpnet opp igjen, har Skogkurs vært utrolig flinke til å være på plass med kurs og medvirk­ning i prosjekter og faglig utvik­ling. Samtidig har de gjort en kjempe­jobb i å foredle den digi­tale trans­for­ma­sjonen som pande­mien hadde ført oss inn i.

- I tillegg er jo salgs­pro­sessen av Honne avsluttet og flyt­tingen til flotte lokaler på Mjøsbrygga gjen­nom­ført, noe som gir hele sjelen til Skogkurs en enorm forny­else og positiv boost som det gnistrer av! Dessuten har det jo kommet til nye medar­bei­dere som det blir veldig spen­nende å bli kjent med, sier Skagestad.

Hun kommer fra Statsforvalteren i Innlandet hvor hun de siste to årene har hatt stil­lingen som avde­lings­di­rektør med ansvar for skog- og trebruk. Skagestad har også jobbet hos MEF (Maskinentreprenørenes forbund) og med bran­sje­pro­sjektet Levende Skog, forgjen­geren til PEFC Skogstandard.