Nettkurs i forvaltning av kantsoner

Akvarell_kantsoner_hogstmaskin. Illustrasjon Frostrøyk

I et stadig villere og våtere klima blir kant­so­nenes betyd­ning enda større.
Skogbruket har et samfunns­an­svar i å forvalte kant­soner på en god måte.

Bernt Bjørnstad forklarer hva en kant­sone er og ønsker velkommen til nettkurs.

I dette kurset kan du lære om kant­so­nenes betyd­ning for miljø, klima og vann­kva­litet og hvordan skog­bruket skal hånd­tere de etter gjel­dende lovverk og sertifisering.

I utgangs­punktet skal en kant­sone stå urørt med fri utvik­ling, fordi dette arealet er avsatt for økolo­gisk formål, ikke økono­misk formål. I noen tilfeller er det derimot riktig å gjøre et inngrep i en kant­sone, for å forbedre kant­so­nens økolo­giske funk­sjon. Hvorfor er det slik og hva er riktig å gjøre i de ulike tilfel­lene? Det får du svar på i dette nettkurset.

Nye PEFC Skogstandard skjerper inn kravene rundt vann og våtmark. Små bekker er et vanlig element i en skogs­drift og noe vi må øke fokuset på.

Kurset er støttet av Skogtiltaksfondet og Utviklingsfondet for skog­bruket.
Kurset er tilgjen­gelig på Skognærings felles e‑læringsplatform SKOGSKOLEN.

Du bestiller kurset i Checkin og tar selve kurset på Skogskolen.no.

Målgruppe
Primærmålgruppen for dette kurset er plan­leg­gere og entre­pre­nører i det opera­tive skog­bruket. Kurset er også rele­vant for skog­eiere, og andre inter­es­serte. Det forut­settes at kurs­del­ta­kerne har grunn­leg­gende skog­faglig kompetanse.

Etter kurset skal du ha kjenn­skap til:

  • Lære om kant­so­nens ulike funk­sjoner i skog
  • Bli kjent med og forstå serti­fi­se­rings ordning og lovverk som omhandler kantsoner
  • Forstå hva som er riktig skjøtsel og hvorfor
  • Lære om andre kant­sone­krav i skog

Tema
Kantsonens økolo­giske funk­sjoner
Lovverk og Norsk PEFC Skogstandard
Hva er riktig skjøtsel i kant­soner?
Øvelsesoppgave – tilstanden til kant­sonen
Andre kant­sone­krav i skog
Avslutningsoppgave

Kursets lengde
ca. 2 timer

Praktisk infor­ma­sjon
Pris 625,- (inkl. mva).
Kravet for å bestå kurset er 85 % riktige svar i den avslut­tende oppgaven. Du vil også bli testet under­veis i kurset for best mulig læring.

Nettkurset er primært beregnet for gjen­nom­fø­ring på PC. Nettbrett vil også fungere fint, mens mobil­te­lefon er minst egnet.

Etter første­gangs pålog­ging vil du ha tilgang til kurset i 12 måneder.