Nettkurs i bruk av digital skogbruksplan

Hovedmålet med kurset er å hjelpe deg til å forstå og ta i bruk skogbruksplanen som et verktøy, slik at du kan ta best mulige beslutninger om skogbruket på din eiendom.

Kurset er en innfø­ring i bruk av den digi­tale skog­bruks­planen. I tillegg blir du kjent med de viktigste begre­pene som brukes i skog­bruket, samt at det gis en smakebit på hva skogen kan bety for deg rent økono­misk. Nettkurset er tilpasset dine ferdig­heter og er forholdsvis omfat­tende, men det er samtidig bygget som et oppslags­verk for innlæ­ring av Allma eller DinSkog.

Kurset er utviklet av Skogkurs i samar­beid med GlommenMjøsen Skog og Viken Skog. 

Emner for kurset: 

  • Skogbruksplanen og skogeierrollen 
  • Begreper i skogbruksplanen 
  • Praktisk bruk av Allma og/eller DinSkog på PC 
  • Praktisk bruk av Allma og/eller DinSkog i felt (telefon – ios)
  • Skogbruksplan – et økono­misk verktøy 

Innholdet i kurset vil være under konti­nu­erlig videre­ut­vik­ling, så all feed­back om forbed­rings­tiltak mottas med takk. 

Hvem bør ta nett­kurset?  
Så lenge du har en digital skog­bruks­plan, kan kurset tas når som helst, men det kan også fungere veldig godt som opplæ­ring etter at et skog­bruks­plan­pro­sjekt er gjen­nom­ført i en eller flere kommuner. 

Pris 
Pris per deltaker er 950 kr + mva.
Det kan avtales en rabat­tert pris dersom det bestilles gjennom et skog­bruks­plan­pro­sjekt hvor det blir mange deltakere. 

Påmelding 
Påmelding skjer via oppsatte kurs i kurs­ka­len­deren.

Varighet og prak­tisk info 
Kursets varighet er ca. 7,5 timer dersom du går gjennom alt. Du blir også under­vegs oppfordret til å ta en tur ut i skogen for å teste feltløsningene.