Honne er solgt

Honne 2003

Honne Hotell og Konferansesenter er solgt til Odin gruppen.
Overtakelse av hotellet er satt til 15. januar.

Honne Hotell og Konferansesenter har fått nye eiere!
Odin Gruppen AS og Edge World AS har kjøpt Honne Hotell og Konferansesenter.

Odin Gruppen AS og Edge World AS offent­lig­gjør i dag enighet om kjøp av Honne Hotell og konfe­ranse­senter fra Skogbrukets Konferansesenter AS (en sammen­slut­ning av skog­eiere i Innlandet). Overtakelse av hotellet er satt til 15.01.2023.

Etter en tids forhand­ling og disku­sjoner rundt over­ta­kelse og konsept videre for hotellet har partene blitt enige om å en kjøpe­kon­trakt hvor alle parter er fornøyde. Dagens eiere har strukket seg langt for å kunne sikre at de nye eierne kan oppnå sunn drift samtidig som man inves­terer og utvikler eiendommen.

Kjøper vil inves­tere i en større reno­ve­ring av Honne Hotell de neste årene. I utvik­lingen av eien­dommen vil hotel­lets og gårdens historie vektlegges.

Edge World AS har lang erfa­ring med hotell­drift i Innlandet fra tidli­gere gjennom eier­skapet i Haut Nordic AS. Før dette ble solgt drev Sondre Prestegard og Ådne Skurdal, Quality Hotel Strand, Gjøvik og Clarion Collection Hotel, Gjøvik.

Dette er en gledens dag for Innlandet, Biri og reise­livet. Med Odin Gruppen AS og Edge World AS år vi en kunn­skapsrik og solid eier på Honne, og det gleder reise­livet seg over, forteller en tydelig glad turist­sjef for Visit Innlandet, Arne-Jørgen Skurdal.

Edge World har erfa­ring fra innlandet fra tidli­gere og Gjøvik spesielt som kun ligger 20 minutter unna Biri, fort­setter han.

Turistsjefen gleder seg til å se resul­ta­tene av oppgra­de­ringen som er planlagt.

Vi er svært moti­vert til å sette Honne Hotell ytter­li­gere på kartet. Målet er at hotellet skal bli Innlandets mest attrak­tive kurs- og konfe­ranse hotell, attraktiv for ferie- og fritids­gjester og best på akti­vi­teter knyttet til hotell­opp­le­velsen. Beliggenheten til hotellet er unik og utsikten spek­ta­kulær, høyt over Mjøsa.

Sondre Prestegard

Jeg har drevet hoteller i Innlandet tidli­gere. Å få denne mulig­heten nå til å utvikle Honne Hotell måtte jeg bare ta. Sammen med de ansatte på Honne skal vi skape et veldig spen­nende produkt. Det er bare å henge med i fort­set­telsen, dette blir spennende!

Ådne Skurdal

Odin Gruppen AS og PPA Eiendom AS har bygget opp en bety­delig porte­følje av eien­dommer i Innlandet  som forvaltes av Innlandet Utleiebolig AS. Vi gleder oss til å både forvalte og utvikle eien­dommen i sammen med Edge World.

Pål Henrik Kristiansen

Eiendommen egner seg svært godt til både event, trening og team­buil­ding i tillegg til kurs, konfe­ranse og over­nat­ting. Vi har alle­rede startet samta­lene og plan­leg­gingen med en rekke idrettsprofiler.

Lars Havn Gilleberg

Om Honne Hotell og konferansesenter

Hotellet ligger vakkert til med stor­slått utsikt over Mjøsa, midt mellom de tre store mjøs­byene kort vei fra Biri. Hotellet har en rik og inter­es­sant historie som kurs­sted for skog­bruk og ble bygget av Skogbrukets kurs­in­sti­tutt tilbake i 1972 og har vært eiet av Skogbruk siden. Hotellet har i dag 66 rom og en stor konfe­ranse­av­de­ling i tillegg til andre bygninger og et større tomteareal.

Om Edge World

Edge World (EW) er et rådgiv­nings- og eier­sel­skap innenfor hotell og reise­livs­bran­sjen med lang erfa­ring i drift av hoteller, restau­ranter, og velvære­av­de­linger. Selskapet driver i dag K7 Hotel Oslo i kvad­ra­turen i Oslo, og har ambi­sjon å drive og eie flere hoteller i årene som kommer.  EW eier også RevMAX som spesia­li­serer seg på rådgiv­ning innenfor revenue mana­ge­ment, distri­bu­sjon og yield mana­ge­ment, og hjelper hoteller med å prise seg riktig. RevMAX hjelper i dag 17 hoteller med omset­nings­op­ti­ma­li­se­ring. EW har også eier­an­deler i andre selskaper.

Om Odin Gruppen AS / PPA Eiendom AS / Innlandet Utleiebolig AS

Odin Gruppen er en bolig- og nærings­ut­vikler med hoved­kontor i Oslo og avde­lings­kontor i Brumunddal.

I tillegg til egne prosjekter, gjør vi også samhand­lings­pro­sjekter med andre kjente utbyg­gere og selv­sten­dige grunn­eiere. Hele prosjekt­reisen løser vi i eget hus, med egne konsu­lenter innenfor de aller fleste fagom­råder. Odin Gruppen er et part­nereid uavhengig konsern med solide og erfarne inves­torer. Odin Gruppen utvikler i dag ca. 15 prosjekter med en reali­sa­sjons­verdi på ca. NOK 2 milli­arder. Vi har ca. 480 boliger, 300 fritids­ei­en­dommer og 9.000m² næring under utvikling.

Publisert
Kategorisert som Nyheter