Kunnskapssammenstilling om selektive hogster

Det er stor etterspørsel etter kunnskap og kurs om selektive hogster. MINA (NMBU) har nylig publisert en rapport om bledning som gir grunnlag for kursutvikling og kompetanseheving.

Tekst: Linn Viken Bøe og May-Sylvi Skinnerlien

NMBU og NIBIO har på oppdrag fra Skogkurs og partene i SKOGSKOLEN, utar­beidet en rapport som gjen­nomgår grunn­laget for bledning.

Bilde: Vurdering av bled­nings­hogst med relaskop. Foto: Linn Viken Bøe.

Arbeidet inngår i felles sats­ning for å utvikle helhetlig kompe­tanse om lukkede hogster hos det opera­tive skog­bruket, der Skogkurs leder flere prosjekter på oppdrag fra SKOGSKOLEN. I 2023 har vi sammen­stilt kunn­skapen som skal danne grunn­laget for utvik­lingen av nett­kurs, opplæ­rings­filmer og VR-øvingsrom om selektiv hogst.

Det skal bidra til riktig og steds­til­passet bruk av selek­tive hogster. Vi har hatt flere skog­dager og work­shops der vi har samlet erfa­rings­ba­sert kunn­skap om prak­tiske forhold. Hensikten er å utvikle prak­sis­nære kurs med kunn­skaps­grunnlag fra forskningen.

– Vi ser en endring i hva både skog­eiere og folk flest fore­trekker. Trenden gene­relt er et ønske om mer skog­dekket land­skap, og mindre flate­hogst. I tillegg krever nye skog­stan­darder endret skjøtsel og hogst. Disse tren­dene medfører økt behov for kunn­skap og kursing i lukkede hogst­former, sier Andreas Brunner, professor i skog­skjøtsel ved NMBU.
 Les hele saken her

NMBU og NIBIO har nettopp publi­sert det forsk­nings­mes­sige grunn­laget i MINA rapport Fagrapport 88
Selektive hogster – en kunnskapssammenstilling/ISSN 2535–2806.


Rapporten har to hovedtemaer:

1. Egnethet for selek­tive hogster

2. Gjennomføring av selek­tive hogster

Opplæringstilbudet utvikles med bidrag fra Utviklingsfondet for skog­bruket, Skogtiltaksfondet, aktø­rene bak SKOGSKOLEN, NMBU, Oslo kommune­skoger, MEF skog, Skogbrand, NHM (UiO), Landbruksdirektoratet og NIBIO. Kursene lanseres i 2025.

Vi har mange, og dyktige samar­beids­part­nere i prosjektet, og vil benytte anled­ningen til å takke alle for uvur­der­lige bidrag!

SKOGSKOLEN – Skognæringens felles­sat­sing på e‑læring
De som står bak SKOGSKOLEN, er Allskog, AT Skog, Glommen Mjøsen Skog, Norskog/Nortømmer, Viken Skog, Statskog og Skogkurs.