Kong(l)e for en dag – ta læreplanmålene med ut i skogen!

Insektshotell, landskapskunst eller måling? Velg mellom praktiske, kreative eller realfaglige oppgaver som både dekker læreplanmål og lar elevene lære om skogen på en morsom måte. Tilbakemeldingene fra elever og lærere som har deltatt, er unisone – dette er gøy!

Hva: En dag fylt med mulig­heter for å lære mer om skogen – i skogen – på en morsom måte.

Hvor: I klasse­rommet og i naturen i skolens nærområde

For hvem: 1.–7. trinn i hele landet

Når: 28. og 29. september 2023

Konglen for en dag
Håvard Lilleheie er klar for å være Kong(l)e for en dag.

Opplegg:

Fredag 15. september: Påmeldingsfrist

Mandag 18. september: Oppgavene sendes ut! Klassene kan velge mellom tre ulike oppdrag. Læreren vurderer selv hvordan det er mest hensikts­messig for klassen å arran­gere utedelen. Vi anbe­faler å ta elevene med ut i nærskogen, og løse oppgaven der. (Eksempler på tidli­gere oppgaver finner du her).

Torsdag 28. september kl. 09.00–14.00:

  • Dagen starter med en kort og lærerik film, som kan vises i klasse­rommet. Sendingen er felles for 1.–7. trinn. I år som tidli­gere år har vi fått med oss Håvard Lilleheie, som mange elever kjenner igjen fra tv-skjermen. (Vil du se eksempler på tidli­gere sendinger, kan du se her og her.)
  • Elevene løser deretter oppdraget de har valgt, og tar bilde av resul­tatet og sender inn til oss.
  • De som ønsker å være med i trek­ningen av premie, må sende bilde av bidraget sitt til oss før klokka 14! (ett bilde per klasse).

Fredag 29. september kl. 09.00–09.30:

  • Sending der vi viser så mange som mulig av de innsendte bidra­gene, og trekker noen vinnere.
Under innspilling Kongle for en dag
Under innspil­ling Kongle for en dag.

Hvorfor?

Deltakelse på Kong(l)e for en dag lar klassen jobbe med de over­ord­nede målene bære­kraftig utvik­ling og respekt for naturen og miljø­be­vissthet. Oppdragene vil knyttes til kompe­tansemål i fag som naturfag, mate­ma­tikk og kunst og håndverk.

Målet med Kong(l)e for en dag er å la barn og unge lære mer om skogen og hva den betyr, på en morsom måte.

Som lærer styrer du selv hvordan den prak­tiske delen av dagen gjen­nom­føres, og i hvor stor grad du bidrar i oppgave­løs­ningen.

Av erfa­ring vet vi at elevene har enda større utbytte av dagen når de er litt forbe­redt. For eksempel at dere sammen leser gjennom oppga­vene i forkant, velger hvilken av dem dere vil jobbe med, og tenker gjennom hvor dere kan gå for å finne even­tu­elle mate­rialer dere trenger. Men dette er verken avgjø­rende, eller et krav for å delta – det viktigste for oss er at både lærere og elever har en fin dag sammen i skogen!

Konkurranse! Premie!

  • De som ønsker å være med i trek­ningen av premie, må sende bilde av bidraget sitt til oss (kongle@skogselskapet.no) før klokka 14 den 28. september. Ett bilde per klasse.
  • Bildene som sendes inn kan brukes i sendingen dagen etter, på nett­sider og i sosiale medier. Barna kan gjerne være med i bildet, så lenge de fore­satte har gitt tilla­telse til slik bruk av bilder.
  • 1.premie: hele klassen får en dag i den nærmeste Høyt og Lavt klatrepark!
  • Flotte premier fra Brusletto, kvali­tets­kniver og kvalitetsøkser.

Om arrangørene:

Kong(l)e for en dag er sponset av Sparebankstiftelsen DNB, og er gratis for skolene å delta på.

Arrangør er:
Skogselskapet og Skogkurs/Lære med skogen, som har lang erfa­ring med å lage oppgaver og skole­skog­dager for grunnskolen.

Bilde: Karl Henrik Skinstad Berke (Skogselskapet), May-Sylvi Skinnerlien (Skogkurs), Kjersti Aurora Kolstad (Skogselskapet) og Anna Lena Albertsen (Skogkurs).

Meld på din skole her!

Les også: