Hvordan planlegge lukket hogst?

Hogstmaskin i arbeid. Fotograf er Bjørn Einar Rakstang/Skogkurs. Entreprenør er GM Skogsdrift.
Hogstmaskin i arbeid. Fotograf er Bjørn Einar Rakstang/Skogkurs. Entreprenør er GM Skogsdrift.

Her er kurset som skal bidra til bedre grunnlag for å vurdere lukket hogst.  
Lukket hogst er skogfaglig komplekst, og stiller krav til spesifikk kompetanse hos de som jobber i det operative skogbruket.

Tekst: Linn Viken Bøe og May-Sylvi Skinnerlien
Foto: Bjørn Einar Rakstang

Brede Lauten forteller deg om hvorfor det er viktig å ta dette nettkurset.

Hogstplanleggere trenger kompe­tanse på hvor, når og hvordan lukket hogst kan gjøres på en god måte. PEFC stiller fra 2023 krav om at serti­fi­kat­hol­derne skal være i stand til å tilby både veiled­ning, plan­leg­ging og gjen­nom­fø­ring av lukket hogst. Og serti­fi­kat­hol­derne har ambi­sjoner; - lukkede hogst­former skal alltid vurderes, og andelen skal økes.  

Skogkurs har på fore­spørsel fra samar­beids­part­nerne bak SKOGSKOLEN utviklet et kurs om plan­leg­ging av lukkede hogster med støtte fra Skogtiltaksfondet. Kurset er tilgjen­gelig fra 5. juni.  

Anbefaler kurset:

- Dette var veldig lære­rikt for meg, da lukkede hogst­former er noe jeg har liten erfa­ring med både som plan­legger og hogst­ma­skin­fører (bort­sett fra ordinær tynning). 

- Kurset ga meg ett mye bedre grunnlag for å starte med utvel­gelse av bestand/områder som kan vise seg aktu­elle for mere lukkede hogster, noe som Statskog har som målset­ting å øke. 

Håvard Fossbakk, Statskog.

Hvem bør ta kurset? 

Primærmålgruppen er plan­leg­gere i det opera­tive skog­bruket, og det forut­settes at kurs­del­ta­kerne har grunn­leg­gende skog­faglig kompe­tanse. Det tar ca. 2 timer å gjen­nom­føre nett­kurset som gir innsikt i plan­leg­ging for de mest aktu­elle lukkede hogst­for­mene. Gjennom kurset vil du få kjenn­skap til: 

  • de viktigste fakto­rene i vurde­ringen av lukket hogst
  • de vanligste lukkede hogstformene
  • de viktigste forhol­dene for plan­leg­ging av hogsten
Lassbærer løfter høyt. Foto: Bjørn Einar Rakstang/Skogkurs.
Lassbærer løfter høyt. Foto: Bjørn Einar Rakstang/Skogkurs.

Bør kombineres for best utbytte

Nettkurset bør kombi­neres med felt­kurs. Skogkurs tilbyr fra sommeren 2023 et felt­kurs i lukket hogst som gir prak­tisk forank­ring av teorien fra nett­kurset. Ta kontakt hvis du ønsker felt­kurs for din organisasjon. 

Om lukket hogst

I lukket hogst tas ikke alle trærne ut på en gang, – det blir et lukket skog­bilde også etter hogst. I områder der det er krevende å få opp ny skog på grunn av klima­tiske utford­ringer, er lukkede hogst­former ofte en god løsning.

For å lykkes med hogst­for­mene må de være godt tilpasset vokse­ste­dets egen­skaper. Stedstilpasning er også funda­mentet i klima­til­pas­ning, og bruk av flere hogst­former bidrar til risiko­spred­ning i møtet med tøffere klima­ut­ford­ringer. Det gir skog­eier flere valg­mu­lig­heter, og er særlig etter­spurt i mye brukte friluftsområder. 

Kurset er laget av 

Skogkurs, ved Brede Lauten, Bjørn Einar Rakstang, Trygve Øvergård og Linn Viken Bøe har utviklet det faglige innholdet med støtte fra eksterne samar­beids­part­nere. Ragnhild Kjeldsen og Nina Ree-Lindstad står bak produk­sjonen av nettkurset. 

  

De som står bak SKOGSKOLEN – skog­næ­rin­gens felles­sat­sing på e‑læring, er Glommen Mjøsen Skog, Viken Skog, AT Skog, Allskog, Norskog, Statskog og Skogkurs. Disse utøvende aktø­rene ønsker i felles­skap å heve det skog­fag­lige kompe­tanse­ni­vået i alle sine ledd i skog­bruket, gjennom felles sats­ning på ny formid­lings­tek­no­logi og inklu­de­rende samarbeid.