Bioøkonomi i skolene i Tsjekkia

Skogkurs er med og utvikler 60 ulike aktiviteter til undervisning i Tsjekkia.

Faculty of Forestry and Wood Sciences of the Czech University of Life Sciences Prague har i samar­beid med Skogkurs utviklet 4 utdan­nings­mo­duler som inne­holder totalt 60 ulike akti­vi­teter som kan brukes under under­vis­ningen i grunn­skolen. Aktivitetene kan brukes både i klassero­meet og ute i skogen.

I løpet av november arran­geres semi­narer med fokus på under­vis­ning i skogs­bio­øko­nomi på barneskolen.

Utdanningsmoduler er også tilgjen­ge­lige på hjem­me­siden www.zazitles.cz i delen Lærermateriale. Dette resul­tatet ble skapt i prosjektet «Aspekter av bioøko­nomi rela­tert til skog­bruk – støtte til aktivt medbor­ger­skap» finan­siert med midler fra EØS midler.

Miljølæretrappen over­satt på Tsjekkisk.
Vil du se denne på norsk se på denne siden: https://laeremedskogen.no/a/milj%C3%B8l%C3%A6retrappa