Ledig stilling som digital formidler

På grunn av økt aktivitet har vi behov for å styrke faggruppen som arbeider med kommunikasjon, pedagogikk og IKT.

SKOGKURS utvikler og formidler kompe­tanse for og om bære­kraftig bruk av skog og utmark i Norge. Nøkkelen til vår suksess ligger i hvordan vi formidler. – Vil du være med å løfte oss enda et hakk som vår nye medarbeider? 

Du ønsker å inspi­rere og bidra, slik at vi sammen kan gi kurs­del­ta­kere og brukere av våre tjenester opti­malt lærings­ut­bytte og medvirke til at kunn­skap om vår virk­somhet når ut til våre målgrupper.

Aktuelle arbeids­opp­gaver kan være:

 • Intern og ekstern kommunikasjon
 • Studioproduksjon av filmer, webi­narer og podcaster
 • Løpende vedli­ke­hold og oppda­te­ring av vår nett­side og andre digi­tale verktøy som brukes i virksomheten
 • Grafisk design: analoge og digi­tale læremidler
 • Illustrasjonsoppgaver knyttet til våre produksjoner
 • Nettkursbygging i e‑læringsløsningen Moodle Workplace 
 • Kvalitetssikre og stan­dar­di­sere peda­go­giske vink­linger for alle våre produkter 

Kvalifikasjoner 

Vi søker deg som har: 

 • Relevant utdan­ning og erfa­ring innen en eller flere av arbeids­opp­ga­vene nevnt ovenfor
 • Interesse for digi­tale løsninger og liker å ta i bruk ny teknologi 
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne 

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 

Andre kvali­fi­ka­sjoner: 

 • God på nettverksbygging
 • Interesse for skog- og naturbruk 

Personlige egen­skaper: 

 • Nysgjerrig og sosial 
 • Gode samar­beids­evner
 • Evne til å jobbe selvstendig 
 • Stor arbeids­ka­pa­sitet, initia­tivrik og løsningsorientert 

På SKOGKURS vil du oppleve: 

 • Konkurransedyktige betin­gelser 
 • Svært gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Fleksibel arbeids­tids­ord­ning 
 • Romslig og utford­rende fagmiljø med stor takhøyde 
 • Inkluderende og trivelig arbeidsmiljø

For nærmere opplys­ninger, ta kontakt med:
konsti­tuert adm. direktør Steinar Lyshaug, tlf. 996 37 311
eller faggruppe­leder Ragnhild Kjeldsen, tlf. 979 72 314 

Søknadsfrist: 3. desember

Om oss

Skogkurs er et lands­dek­kende kompe­tanse­senter for skog­bruk, vilt og nærings­ut­vik­ling i utmark. Gjennom sin virk­somhet skal Skogkurs bidra til kompe­tanse­he­ving for aktø­rene i skog­bruks­næ­ringen, og til formid­ling av kunn­skap om skog og natur til skole­verk og allmennhet.

Skogkurs utvikler og gjen­nom­fører kurs og annen kompe­tanse­he­ving for det utøvende skog­bruket på alle nivåer. Styrken ligger i kombi­na­sjonen av natur­faglig, peda­go­gisk og tekno­lo­gisk kompe­tanse. Virksomheten eies av 36 medlems­or­ga­ni­sa­sjoner. Medlemmene er orga­ni­sa­sjoner og insti­tu­sjoner innenfor skog­næ­ringen som har inter­esser knyttet til virk­som­he­tens formål. 

Skogkurs har ca. 60 ansatte og omsatte i 2022 for 39 millioner. Vi har kontor­sted i nye, moderne lokaler på Mjøsbrygga i Brumunddal.

Publisert
Kategorisert som Nyheter