Webinar for kommunale viltforvaltere

Nyskutt elgkalv ligger i lyngen i solnedgangen.

Hvordan håndtere stress og konflikter i hverdagen som viltforvaltere? Bli med på webinar om dette 21. september.

Mange vilt­for­val­tere sitter alene i jobben sin og opplever stress og konflikter knyttet til arbeids­opp­ga­vene. Over tid så tærer dette på selv den tøffeste vilt­for­valter. Vi mottar noen tele­foner om dette temaet hvert år, og har derfor bestemt oss for at dette er et tema vi må løfte fram! 

Vi er så heldige at vi har fått med oss Ingrid Sætersmoen til å snakke om dette. Ingrid er fast­lege og spesia­list i allmenn­me­disin med videre­ut­dan­nelse innen kognitiv terapi. Ingrid har jobbet ni år som fast­lege, og ett år som lege i spesia­li­se­ring i psykiatri ved DPS. I tillegg er Ingrid elgjeger, grunn­eier og enga­sjert i vilt­for­valn­ting, så hun kjenner til utford­rin­gene som vilt­for­val­tere sitter med.

Program

  • Velkommen og innled­ning, Øyvind Juliussen, Skogkurs 
  • «Hvordan hånd­tere stress og konflikter i hver­dagen»  ved Ingrid Sætersmoen, lege.
  • Hvor stort bør et vald være for at man kan drive god forvalt­ning? ved Ida Aamold Nesset, Hitra kommune.

    Et inter­es­sant spørsmål; hvor går egentlig skille mellom hvor stort bør et forvalt­nings­om­råde være for å drive god forvalt­ning versus om fokuset ligger på mulig­heten for å drive jaktutøvelse. 
  • Oppsummering og avslutning. 

Det vil bli anled­ning til å stille spørsmål under webi­naret via chat.