Hva gjør du for å forebygge skogbrann?

Vi har alle et ansvar for sikre at det ikke oppstår branner i skog. Ansvaret går fram av både lov og forskrift.

Foto: Tor Erik Schrøder

Ifølge brann- og eksplo­sjons­vern­lo­vens § 5 og 6 skal alle:

  • vise almin­nelig aktsomhet for å fore­bygge brann
  • varsle nødalar­me­rings­sen­tral ved brann, ved behov
  • begrense skade ved brann
  • delta i rednings- og slokke­ar­beid ved brann hvis brann­ve­senet krever dette
  • stille eiendom, utstyr og perso­nell til dispo­si­sjon ved brann
  • sørge for sikrings­tiltak for fore­byg­ging og begrens­ning av brann

Fra 15. april til 15. september er det forbud mot bålbren­ning i skog og mark.

Lokal kjenn­skap er nyttig for brannvesenet

Skogbrand tipser om at bare det å gå en tur i egen skog, kan være brannforebyggende. 

Ved even­tuell brann vil lokal kjenn­skap være svært nyttig for brann­ve­senet.
Tenk over hvor du ville forklart hvor brannen er, vann­til­gang, veier og adkomst, skogs­til­stand og natur­lige brannhinder.

Skogbrand

Få flere tips på skogbrand.no

Nettkurs – skogbrannkurs

Skogkurs har i samarbeid med Skogbrand utviklet nettkurset som er tilgjengelig på SKOGSKOLEN – skognæringens fellessatsning på e‑læring.

Er du skogs­en­tre­prenør eller maskin­fører, bør du ta dette nett­kurset for å bedre kunne drive trygg maski­nell skogs­drift og mark­be­red­ning også i skogbrannsesongen.

SKOGSKOLEN med skog­brann­kurs for entre­pre­nører og maskin­fø­rere. Foto og redi­ge­ring: Skogbrand.

Innholdet er delt i tre kapitler:

  • Skogbrannteori
  • Unngå skog­brann – fore­byg­ging og beredskap
  • Ved skog­brann

Gjennom kurset blir delta­keren kjent med stoffet i form av tekst, bilder, enkle anima­sjoner, videoer og inter­ak­tive nett­fore­les­ninger. Hvert kapittel avrundes med øving­sopp­gaver – og til slutt en avslut­ning­sopp­gave som ved bestått kvali­fi­serer til kursbevis. 

Antatt tid på å gjen­nom­føre kurset er omlag 2 timer.

Organisasjonene bak SKOGSKOLEN: Allskog, AT Skog, Glommen Mjøsen Skog, Norskog, Statskog, Viken Skog og Skogkurs kan tildele kurset til sine entre­pre­nører og maskinførere. 

De som ikke har denne tilknyt­ningen, kan kjøpe kurset for kr. 625 fra SKOGSKOLENs nettside.