Typetegninger for bruer

Typetegninger for bruer – landbruksveger

Typetegninger for bruer er en doku­ment­sam­ling på nett utgitt av Landbruks- og matde­par­te­mentet. Tegningene er til stor nytte ved prosjek­te­ring av bruer på skogsvegnettet.

De gamle tegnin­gene sist revi­dert i 19871989 er etter­regnet og fore­skre­vende stål­bjelker angitt ved bruks­klasse, Bk.
Nye type­teg­ninger for stål­bjeke­bruer, betong­platebru og landkar er utgitt i 2007 og trebruer med tverr­spente dekker i 2011.

Typetegninger for bruer – landbruksveger

  • Steinar Lyshaug

    Steinar er senior prosjekt­leder, og har fagansvaret for infra­struktur. Steinar kaller seg selv «praka­de­miker», og har lang fartstid i veifaget, både teore­tisk og prak­tisk. Utover å brenne for skog­bru­kets blod­årer (altså skogsveiene), har Steinar enga­sjert seg i skog og natur­fare-tema­tikken i flere år. I tillegg har Steinar jobbet mye med skog­bruks­plan­leg­ging helt fra han gikk ut fra NLH i 2000